Siirry sisältöön

Kestävyys matkailuvalttina

Visiomme on, että Suomi on johtava kestävän matkailun kohdemaa ja tiedostavan matkailijan ykkösvalinta. Visit Finland edistää Suomen kiinnostavuutta kansainvälisesti kestävänä ja houkuttelevana matkakohteena ja edesauttaa yritysten, yritysryhmien ja matkailualueiden kestävää kansainvälistä kasvua.

Miksi matkailuyrityksen tulisi toimia kestävästi?

Suomi on sitoutunut EU:n päätöksen mukaisesti vähentämään merkittävästi hiilipäästöjään seuraavien vuosikymmenten aikana. Vähähiilisyys on myös EU:n rahoitusinstrumenttien tärkeä tavoite ja se on rakennerahastojen uuden rahoituskauden keskeisiä sisältöjä kehittämishankkeille. Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään toimenpiteitä asian edistämiseen. Siksi myös matkailussa tulee panostaa vähähiilisyyttä edistävien matkailumuotojen kehittämiseen.

Vastuullinen toimintatapa on matkailuyritykselle jatkossa yhä tärkeämpi tapa toimia ja kestävien valintojen näkyminen asiakkaan kosketuspinnassa on edellytys kilpailukykyiseen, pitkäjänteiseen toimintaan. Tutkimukset osoittavat, että vastuullisesti toimivien yritysten asiakastyytyväisyys ja koettu laatutaso ovat korkeampia. Yritykset saavat myös merkittäviä kustannussäästöjä energiasäästöjen kautta. Matkailijoille tärkeimpiä kestävyyden osoituksia matkailupalveluissa ovat mm. vesi- ja energiatehokkuus, jätehuolto, paikallisten tuotteiden ja palveluiden käyttö, paikallinen työllistäminen, kulttuuriperinnön vaaliminen ja paikallisen väestön huomioiminen. Aikaansa seuraava matkailuyritys ymmärtää vastuullisten toimintatapojen merkityksen elinkeinonsa ja ympäristön tulevaisuudelle, , ja tiedostaa kestävän kehityksen mukaisen toiminnan olevan oleellista yrityksen taloudellisen jatkuvuuden kannalta.

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat meidän kaikkien asia

 YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma, Agenda2030, hyväksyttiin vuonna 2015, ja kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDGS) astuivat voimaan vuoden 2016 alussa. UNWTO (World Tourism Organization) on luonut verkkosivuston palvelemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG's) saavuttamista matkailuelinkeinon toimenpiteiden tukemana.

Tutustu miten matkailualalla jokainen voi edesauttaa saavuttamaan Agenda 2030 tavoitteet.

Kestävyyden ulottuvuudet 

Kestävä kehitys on kehitystä, "joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa" (Bruntland 1987). Kestävä matkailu on matkailua, joka huomioi nykyiset ja tulevat taloudelliset, sosio-kulttuuriset ja ympäristölliset vaikutukset siten, että matkailijoiden, matkailuyritysten, matkailukohteiden, ympäristön ja paikallisväestön tarpeet on huomioitu nyt ja tulevaisuudessa. Vastuullinen matkailun yritystoiminta on kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa, jossa huomioidaan yrityksen suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan. Kestävä kehitys voidaan nähdä tavoitteena, johon yritysvastuulla pyritään.

Luonnon hyödyntäminen matkailupalveluissa edellyttää vastuullista toimintaa 

Kestävyyden tulee näkyä sekä teoissa että sanoissa ja siksi matkailuyrityksille suositellaan kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista kaikissa sen ulottuvuuksissa. Luonnon hyödyntäminen matkailupalveluissa edellyttää ympäristö- ja sosio-kulttuuristen vaikutusten vahvaa hallintaa ja resursseista huolehtimista: toimintaa vastuullisesti luontoa ja kulttuuriympäristöä vahingoittamatta. Kestävän kehityksen käytäntöjen ulottaminen kaikkien matkailutoimijoiden päivittäiseen toimintaan mahdollistaa tulevaisuudessakin alueen elinkeinojen tasapainoisen kehityksen ja kannattavan liiketoiminnan sekä eri toimialojen kestävän rinnakkaiselon luontoa ja kulttuuriympäristöä vahingoittamatta.

Matkailupalveluiden yhdenvertaisuus on osa kestävyyttä 

Yhdenvertainen, kaikille suunnattu matkailu (engl. inclusive travel) palvelee kaikkia kuluttajaryhmiä, jotta he voivat tasa-arvoisesti ja itsenäisesti kokea ja saavuttaa mahdollisimman monipuolisia matkailuelämyksiä. Ketään syrjimätön matkailu takaa osaltaan avoimen, yhdenvertaisen, osallisuutta edistävän ja tasa-arvoisen yhteiskunnan toteutumisen sekä edistää kestävän kehityksen tavoitteita.

Suomi on tasa-arvoinen ja vieraanvarainen maa, jossa kaikkia matkailijoita tulee kohdella yhdenvertaisina. Yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti toimivan matkailuyrityksen tulisi kehittää ja tarjota palveluja mahdollisimman monelle kohderyhmälle, olivat kyseessä sitten seniorit, perheet, liikunta- tai aistirajoitteiset matkailijat tai esimerkiksi eri seksuaalivähemmistöjen tai uskontokuntien edustajat.

Yhdenvertaiset matkailupalvelut ovat matkailuyrityksille kilpailuetu ja niistä viestiminen on olennaista saavutettavuuden takaamiseksi. Erityisryhmät etsivät matkaa varatessaan vihjeitä siitä ovatko he tervetulleita kyseiseen kohteiseen tai pystyykö matkakohde ottamaan huomioon heidän erityistarpeensa. On myös tärkeää varmistaa, että henkilökunta osaa palvella erilaisia kohderyhmiä luontevasti ja ammattitaidolla. Lue lisää Inklusiivisen matkailun oppaasta.

Työkalut ja oppaat

Vastuullisuuden työkalut, oppaat, tutkimukset, tilastot ja muut julkaisut on koottu yhdelle sivulle muiden Visit Finlandin julkaisujen kanssa.

Matkailun julkaisut > vastuullisuus

Vastuullisen ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun toimintaperiaatteet

Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi 24.9.2018 vastuullisen ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun toimintaperiaatteet. Eettisten ohjeiden päätavoitteena on poistaa saamelaisuutta hyväksikäyttävä matkailu sekä matkailun kautta leviävä saamelaisia koskeva väärä tieto. Toisena painopisteenä on turvata matkailun ulkopuolisen väestön kulttuurikäytännöt ja perinteet.

Eettiset ohjeet on tuottanut Saamelaiskäräjät. Yhteistyössä Saamelaiskäräjien kanssa Visit Finland jalkauttaa ohjeita matkailuelinkeinolle.

Löydät lisätietoa vastuullisesta matkailusta saamelaisten kotiseutualueella Saamelaiskäräjien verkkosivuilta

Saamelaismatkailun eettiset ohjeet

Lue lisää vastuullisesta matkailusta