Siirry sisältöön

Matkailutoimijoiden yhteinen kannanotto

Visit Finland on päivittänyt kevään 2019 aikana kansalliset kestävän matkailun periaatteet yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Päivityksessä on huomioitu myös kansainvälisessä keskustelussa esille nousseet linjaukset.

Matkailutoimijoiden yhteiset periaatteet ovat kannanotto seuraaviin osa-alueisiin:

 • Yhteistyö
 • Ekologinen kestävyys
 • Kulttuurinen kestävyys & kulttuuriperintö
 • Sosiaalinen kestävyys & hyvinvointi
 • Pitkäjänteisyys & paikallisuus
 • Laatu & turvallisuus
 • Ilmastonmuutos & resurssiviisaus
 • Vastuullisuusviestintä
 • Taloudellinen kestävyys & kilpailukyky
 • Sitoutuminen

Allekirjoittamalla kestävän matkailun 10 periaatteet, sitoudumme työskentelemään kestävämmän matkailu-Suomen puolesta. Suosittelemme pitämään periaatteet esillä toiminnassanne, sillä periaatteilla viestitte sidosryhmille yhteisistä päämääristä. 

1. Teemme reilua yhteistyötä

Kehitämme matkailua yhteistyössä muiden alueemme ja alamme toimijoiden kanssa. Yhdessä voimme paremmin vaikuttaa yhteiskunnan ja matkailun tulevaisuuteen. Haluamme, että alueellamme on hyvä asua ja vierailla nyt ja tulevaisuudessa, joten teemme päätöksiä, jotka ovat kestäviä myös tuleville sukupolville. Kohtelemme kaikkia kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti, ja harjoitamme vain reilua ja rehellistä kaupankäyntiä.

2. Huolehdimme luonnosta

Suojelemme alueemme ympäristöä, maisemia ja luonnon monimuotoisuutta. Toimintamme ei ylitä luonnon kantokykyä, vaan turvaa osaltaan hyvän elämän mahdollisuudet ja puhtaan toimintaympäristön säilymisen alueellamme. Huolehdimme myös eläintemme hyvinvoinnista ja arvokkaasta kohtelusta.

3. Kunnioitamme kulttuuriperintöä

Vaalimme alueemme kulttuuriperintöä. Tavoitteemme on kulttuurin aito ja kunnioittava esittäminen, elvyttäminen, ylläpitäminen ja vahvistaminen. Ymmärrämme myös, että kulttuurit ovat aina kehittyneet vuorovaikutuksessa ja ottaneet oppia toisiltaan.

4. Edistämme hyvinvointia, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa

Kohtelemme työntekijöitämme, vieraitamme ja alueemme asukkaita tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti riippumatta heidän taustastaan. Otamme ihmisten erityistarpeet huomioon toiminnassamme. Koulutamme, opastamme ja kannustamme henkilöstöämme toimimaan vastuullisesti.

5. Suosimme paikallista

Tuemme alueemme tuotteita, palveluita ja yrityksiä, ja tavoitteemme on työllistää paikallisia ihmisiä. Suosimme suomalaisista raaka-aineista tehtyä ruokaa. Osallistamme asukkaita ja yrityksiä heitä koskevissa asioissa.

6. Panostamme turvallisuuteen ja laatuun

Huolehdimme paikallisten asukkaiden, henkilökuntamme ja vieraittemme turvallisuudesta sekä lain ja viranomaisten määräysten noudattamisesta. Kun kehitämme palveluitamme ja tuotteitamme laatu edellä, luomme edellytyksiä oman toimintamme jatkuvuudelle.

7. Huomioimme ilmastovaikutukset

Teemme ilmaston kannalta hyviä valintoja ja pienennämme hiilijalanjälkeämme. Seuraamme matkailun ympäristölle aiheuttamaa kuormitusta ja aktiivisella mittaamisella tavoittelemme tehokkaampaa energian ja resurssien käyttöä.

8. Viestimme avoimesti

Viestimme alueellamme rohkeasti matkailun vastuullisista teoista sekä tulevista suunnitelmista ja visioista. Haluamme, että Suomen kestävä matkailu tunnetaan maailmalla. Kerromme avoimesti onnistumista, mutta myös haasteista.

9. Kehitämme jatkuvasti yritystoimintaamme

Olemme valmiita uudistamaan palveluitamme ja tuotteitamme, jotta niille riittää kysyntää myös tulevaisuudessa. Vakaa talous ja eettinen liiketoiminta luovat perustan toiminnan kestävälle kehittämiselle.

10. Sitoudumme kestävän matkailun periaatteisiin

Otamme aktiivisen roolin kestävän matkailun edistämisessä ja näiden kestävän matkailun periaatteiden toteuttamisessa. Teemme kestävän matkailun toimintasuunnitelman, jonka mukaan toimimme jatkossa yhä systemaattisemmin. Sitoudumme toimenpiteisiin ja haluamme oppia lisää myös tulevaisuudessa.

Kestävän kehityksen kriteerit

Vuonna 2018 Visit Finland täsmensi kestävän matkailun kriteerit, jotka toimivat yrityksen apuna kestävien toimintatapojen omaksumisessa. Seuraava kestävyyden ulottuvuuksiin jaoteltu luettelo auttaa sisäistämään, kuinka kestäviä toimintatapoja voi huomioida matkailuyrityksen arjessa.

Ekologinen kestävyys

 • Jätteiden lajittelu, kierrätys ja jätemäärän todennettava vähentäminen.
 • Energian kulutuksen vähentäminen.
 • Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen.
 • Vedenkulutuksen todennettava vähentäminen.
 • Palveluiden tuottaminen ympäristöystävällisesti, jättämättä jälkiä ympäristöön ja kuluttamatta luontoa.
 • Vaikuttaminen luonnon monimuotoisuuden säilymiseen.
 • Ympäristöjärjestelmän käyttöönotto yrityksissä.
 • Henkilökunnan kouluttaminen ympäristötietoiseksi.
 • Ruokahävikin vähentäminen ja hyödyntäminen.
 • Luomu- ja kasvisruoan käytön lisääminen.
 • Ympäristöystävällisten puhdistusaineiden käyttö.
 • Kiertotalouden käytäntöjen omaksuminen.
 • Ilmastonmuutoksen hillintä / hiilijalanjälkilaskurin käyttö.
 • Viestintä ja asiakkaan näkökulma. Yritys viestii asiakkaille vihreistä valinnoista ja pyrkii näin saamaan heidät toimimaan vastuullisemmin.

Sosio-kulttuurinen kestävyys

 • Paikallisen kulttuuriperinnön suojeleminen ja vaaliminen, elinvoimaisuuteen vaikuttaminen. Matkailuelinkeino ei aiheuta toimillaan kulttuuriperinnön häviämistä.
 • Paikallisen kulttuurin kunnioittaminen ja aitous kulttuurin hyödyntämisessä.
 • Hyvinvointia ympäröivälle yhteisölle; osallistaminen ja vuorovaikutus paikallisten kanssa.
 • Paikallisyhteisön kunnioittaminen ja arvostaminen, paikallisyhteisön integrointi.
 • Paikallisen työvoiman palkkaaminen ja työntekijöiden oikeuksien huomioiminen.
 • Lähiruoan suosiminen.
 • Paikallisten tuotteiden kuten matkamuistojen sekä paikallisten palveluiden suosiminen.
 • Paikallisuuden, paikalliskulttuurin ja / tai suomalaisuuden näkyminen markkinoinnissa (totuudenmukaisesti).
 • Paikallisten elementtien hyödyntäminen matkailutuotteissa.
 • Matkailun hallinta ja rajojen luominen.
 • Perinteisten elinkeinojen ja matkailun tarpeiden sovittaminen (esim. maankäyttö).
 • Yhteistyön ja osallisuuden rakentaminen.
 • Yhteisön sisäisiin rakenteisiin kohdistuvien matkailun vaikutuksien todentaminen.
 • Viestintä ja asiakkaan näkökulma. Yritys viestii asiakkaille vastuullisuudesta ja pyrkii näin saamaan heidät toimimaan vastuullisemmin.
 • Sidosryhmäyhteistyöhön ja yhteistyökumppanien valinta: yritys valitsee yhteistyökumppaneiksi samaa arvomaailmaa noudattavia toimijoita.
 • Tasavertaisuus/ tasa-arvoisuus/ esteettömyys esim. henkilöstön/ asiakkaiden jne. kohtaamisissa ja kohtelemisessa (mukaan lukien erityiskohderyhmät kuten LGBTQ).

Taloudellinen kestävyys

 • Matkailusta muodostuvan tulon jääminen alueelle paikallisten yhteisöjen ja yksilöiden hyväksi.
 • Paikallisten työllistäminen.
 • Matkailuteollisuuden integroituminen paikallisyhteisöön, jotta hyöty jakautuu alueelle.
 • Kestävien investointien toteuttaminen (hiilijalanjälki ym.) ja yritystoiminnan pitkäjänteisyys.
 • Yritystoiminnan läpinäkyvyys.

Lisää kestävän matkailun kriteereistä ja kestävää matkailua edistävistä toimenpiteistä löydät runsaasti tietoa lähtemällä mukaan kulkemaan Sustainable Travel Finland -polkua.