Siirry sisältöön

Kansalliset kestävän matkailun indikaattorit

Matkailun haasteisiin vastaaminen edellyttää kohteilta ja niiden yrityksiltä älykkäitä, hyödylliseen tietoon pohjautuvia päätöksiä. Indikaattorijärjestelmä on vastuullisesti johdetun matkakohteen ja matkailuyrityksen työkalu ja indikaattoreista saatava kestävän matkailun data antaa paljon mahdollisuuksia sen hyödyntämiseen!  

Kestävän matkailun indikaattorit ovat seurattavia tunnuslukuja toimialan kestävyydestä Suomessa. Indikaattoreita on tällä hetkellä julkaistu noin 28 Sustainable Travel Finland -raportilla. Indikaattoreilla on useita eri tietolähteitä ja järjestelmä ottaa huomioon kestävyyden eri ulottuvuudet.

Miksi kestävää matkailua tulee mitata?

Matkailun kestävyyttä tulee tarkastella moniulotteisesti, jolle vain systemaattinen seurantamalli takaa edellytykset. Matkailualan kilpailukyky liittyy läheisesti alan kestävyyteen, sillä matkailukohteiden laatuun vaikuttaa voimakkaasti niiden luonto- ja kulttuuriympäristö sekä nivoutuminen paikallisyhteisöön. Kestävän matkailun kehittäminen turvaa alan kilpailukyvyn pitkällä aikavälillä ja huomioi matkailijoiden, isäntäyhteisöjen ja ympäristön tarpeiden oikean tasapainon.

Matkailun vastuullinen johtaminen huomioi mm. matkailuresurssien rajat (esimerkiksi paikallisten sietokyky, luonnon kantokyky, henkilöresurssit, fyysinen kapasiteetti) sekä matkailualueen monipuolisen kehittämisen (laadukas markkinajakauma, oikeat kohderyhmät, monipuolinen tuotetarjonta).

Indikaattorijärjestelmällä pyritään tukemaan kohteiden ja yritysten vastuullista johtamista tarjoamalla mittaamiseen ja seurantaan helpot ja hyödylliset työkalut sekä mahdollistamalla alueiden välisen vertailun niiden edistymisestä ja tuloksista.

Perusteita matkailun seurannalle:

 • paremmat tiedot päätöksentekoon
 • tehokas riskinhallinta
 • toiminnan priorisointi
 • suorituksen vertailuarvot
 • paikallisyhteisön vahvempi mukaantulo ja tuki matkailun sidosryhmille
 • kävijäkokemuksen kehittyminen
 • tuloksen parantuminen ja kustannussäästöt
 • kävijäkohtaisen arvon lisääntyminen

Kestävyyden kaikki ulottuvuudet huomioiva indikaattorijärjestelmä

Kaikkiin kestävyyden ulottuvuuksiin ulottuvan indikaattorijärjestelmän tavoitteena on tukea matkailualueiden ja yritysten kestävän matkailun kehittämissuunnitelmien rakentamista ja seurantaa, joka on myös yksi Sustainable Travel Finland –ohjelman kriteereistä. Indikaattorit ovat linkitetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals eli SDGs). Lisäksi niillä on linkitys myös muihin taustamateriaalina käytettyihin lähteisiin, joita ovat muun muassa ETIS, GSTC ja ETC.

Visit Finland aloitti selvitystyön kestävän matkailun mittaamiselle alkuvuodesta 2019. Selvitystyössä määriteltiin joukko indikaattoreita, jotka ovat kestävän matkailun seurannan kannalta keskeisimpiä sekä helposti todennettavia ja päivitettäviä. Indikaattorit voidaan jakaa neljään osa-alueeseen, jotka ovat:

 • Kohteen hallinnointi
 • Taloudellinen arvo
 • Sosiaalinen & kulttuurinen vaikuttavuus
 • Ympäristövaikutukset

Jokaiseen osa-alueeseen liittyy valikoitu määrä kestävyyden kriteerejä ja niiden alta lista seurattavia indikaattoreita.

Indikaattoritiedon lähteet

Seurannan vaatimat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen, Visit Finlandin, ministeriöiden ja virastojen tuottamaan säännölliseen tiedonkeruuseen. Suuri osa indikaattoreista pohjautuu Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelman onlinealustalla olevan indikaattorikyselyn dataan.

Indikaattorijärjestelmää on otettu käyttöön asteittain, ja ensimmäiset tiedonkeruun ja raportoinnin pilotit on toteutettu vuoden 2022 aikana. Osaa indikaattoreista vielä kehitetään niin sisällöllisesti kuin teknisestikin tiedonkeruun mahdollistamiseksi. Yrityksiltä ja destinaatioilta kyselyllä kerättävän tiedonkeruun tulee olla mahdollisimman mutkatonta ja käyttäjää kouluttavaa. Rajapintojen kautta kerättävän datan keräämiseen liittyy useita riippuvaisuuksia muun muassa alustakehitykseen ja ulkoisiin tiedonlähteisiin. Osa indikaattoreista vaatii uudenlaisen yhteistyön kehittämistä eri toimijoiden, kuten ammattiliittojen kanssa.

Keväällä 2023 on julkaistu ensimmäinen Kestävän matkailun tila -vuosiraportti, joka koostaa indikaattoridatasta analyysia ja huomioita toimialan käyttöön. Vastaava raportti tullaan julkaisemaan vuosittain.

Kestävän matkailun tila -raportti

Kansallisista kestävän matkailun indikaattoreista on kirjoitettu ensimmäinen vuosiraportti, joka koostaa indikaattoridatasta analyysia ja huomioita toimialan käyttöön.  

Kestävän matkailun tila 2022

Sustainable Travel Finland -raportti

Kestävän matkailun kansalliset indikaattorit ovat julkaistu Sustainable Travel Finland -raportin sivuilla 2-4. Raportista löydät myös STF-merkin saaneet yritykset Suomessa. 

STF-raportti