Siirry sisältöön

Taattua laatua

Tutustu matkanjärjestäjillä käytössä oleviin laatujärjestelmiin

Matkailuyrityksille on tarjolla kymmeniä erilaisia ohjelmia, järjestelmiä ja sertifiointeja vastuullisen matkailutoiminnan kehittämiseen. Matkailuyritykset myös hyödyntävät sertifikaattien tarjoamista työkaluista monipuolisesti; moni sertifikaatti tarjoaa alkutilakartoituksia, jatkuvan kehittämisen mallin, viestintätukea ja ohjeistuksen toimenpidesuunnitelman tekoon. Osa järjestelmistä ja ohjelmista kattaa kaikki kestävän matkailun osa-alueet, toiset painottavat ympäristövaikutuksien minimointia.

Yli tuhat matkailuyritystä Suomessa on jo mukana jossakin kestävän kehityksen ohjelmassa ja siten sitoutunut toimimaan vastuullisesti. Jos yrityksesi ei vielä ole omaksunut kestävää toimintatapaa, niin nyt on korkea aika siihen. Tällä sivulla esitellyt Suomessa jo matkailuyritysten käytössä olevat ja kestävää matkailua tukevat sertifikaatit hyväksytään suoraan osaksi Sustainable Travel Finland -merkkiä. 

Biosphere

BiosphereBIOSPHERE© -sertifikaatin myöntää Responsible Tourism Institute (RTI), vuonna 1995 perustettu riippumaton elin, jonka tavoitteena on edistää kestävän kehityksen toimia ja ohjelmia matkailukohteissa ja yrityksissä. Biosphere Sustainable on matkailuyrityksille suunnattu vastuullisuuden hallintajärjestelmä. Staattisen kyselylomakkeen täyttämisen sijaan Biospheren järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden tehdä räätälöityjä vastuullisuussuunnitelmia valitsemalla online-alustalta erilaisia kestävyyttä edistäviä toimia. Nämä toimet linkittyvät Agenda2030:n 169 alatavoitteeseen.

Blue Flag

Blue Flag on kansainvälinen mm. uimarannoille ja vierasvenesatamille suunnattu ympäristösertifikaatti. Sertifikaatti kannustaa ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestäviin toimintatapoihin niin vesillä kuin veden äärellä. Sertifikaatin saaminen edellyttää, että osallistuja täyttää niin ympäristöön, turvallisuuteen kuin saavuttavuuteen liittyvät kriteerit. Blue Flagin keskiössä on ympäristökuormituksen vähentämisen lisäksi myös ympäristötietoisuuden ja ympäristön arvostuksen kasvattaminen: ohjelma ohjaa ihmisiä tutkimaan ympäristöä ja oppimaan siitä lisää. Blue Flagin kattojärjestö on FEE international ja sitä edustaa Suomessa Going Green Oy.

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) pohjautuu yhteiseen eurooppalaiseen normistoon. Se on Euroopan yleisimmin käytetty kiinteistöjen ympäristöluokitusjärjestelmä. Järjestelmässä kiinteistö arvioidaan seitsemän portaisella asteikolla 0-6 tähteä eli ”Unclassified” – ”Outstanding”. Suurin osa Suomessa olevista kiinteistöistä on sijoittunut ”Good” ja ”Very Good” -luokitukseen. BREEAM In-Use sertifiointi vaatii paikallisen arvioitsijan (BREEAM Assessor) suorittaman laatuauditoinnin.

ECEAT Suomi

Eceat SuomiECEAT Suomen luomumatkailuyhdistys (European Centre for Ecological and Agricultural Tourism) Suomi ry edistää ympäristövastuullisen matkailun avulla luonnon- ja ympäristönsuojelua, luomuviljelyä, kestävää maankäyttöä, maaseudun ekologisia toimeentulomahdollisuuksia sekä kulttuuriperinnön ja -maisemien suojelua. Tärkeää on myös ympäristökasvatus. Kohderyhmänä ovat esim. luomu- ja biodynaamiset tilat, ympäristövastuulliset majatalot ja ekokylät, sekä muut majoitus- ja vierailukohteet, joissa panostetaan ympäristönsuojeluun ja paikalliseen kulttuuriin. Myös kriteerit täyttävä kaupunkikohde kuten majatalo, kurssikeskus tai paikallismuseo voi olla jäsen.

EGLA Corporate Certificate

EGLA Corporate Certificate on itsenäinen, voittoa tavoittelematon, riippumaton järjestö, jonka tarkoituksena on auttaa julkista sektoria, yrityksiä, rahoittajia ja kuluttajia näkemään, että yritykset voivat menestyä yhdessä rakentamalla kestävää tulevaisuutta. Perustuu kansainvälisesti tunnustettuun Lean Six Sigma kehittämismalliin nykyaikaan päivitettynä => kestävä kehitys ja kiertotalous lisäävät tuloksia. Organisaatioille koulutetaan omat osaajat ja EGLA:n oma E-Akatemia toimii oppimisen ja kehittämisen tukena. Hakuprosessin kesto yleensä muutamasta kuukaudesta vuoteen.

Ekokompassi

ekokompassiEkokompassi on kaikille toimialoille, tapahtumille ja julkiselle sektorille soveltuva ympäristöjärjestelmä, jonka avulla organisaatiot minimoivat omat ympäristövaikutuksensa. Ekokompassi perustuu 10 kriteeriin, joiden noudattamiseen organisaatio sitoutuu. Ekokompassi -järjestelmä voidaan rakentaa esimerkiksi koko matkailukokonaisuudelle, yksittäiselle matkailualan yritykselle tai osalle siitä. Ekokompassi pohjautuu kansainvälisiin ympäristöjohtamisen standardeihin sekä vastaaviin pohjoismaisiin järjestelmiin. Ekokompassi on käytössä laajasti matkailu- ja ravintola-alan toimijoilla, sekä tapahtumilla että muillakin toimialoilla.

EMAS

EMASEMAS (The Eco-Management and Audit Scheme) on kaikille yrityksille ja organisaatioille tarkoitettu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, joka perustuu EU:n asetukseen (EY) N:o 1221/2009. EMAS-järjestelmä koostuu kansainvälisen ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardin mukaisesta ympäristöjärjestelmästä sekä ympäristöraportista eli EMAS-selonteosta. Puolueeton, akkreditoitu taho varmistaa EMAS-järjestelmän vaatimusten noudattamisen.

EU Ecolabel / EU-Ympäristömerkki

EU-ympäristömerkkijärjestelmä (EU-Ecolabel) on EU:n virallinen ympäristömerkki. EU-ympäristömerkkijärjestelmä on osa Euroopan yhteisön kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevaa politiikkaa. Merkin voivat saada majoitusliikkeet, jotka täyttävät asetetut korkeat ympäristökriteerit. Järjestelmä kattaa tuotteita sekä myös palveluita. Merkki kertoo puolueettomasti ja luotettavasti tuotteen tai palvelun olevan ympäristön kannalta parempi kuin kilpailijansa. Luvanhaltijoilleen Ecolabel tarjoaa näkyvyyttä kansainvälisissä kanavissaan.

Geo Golf 

Geo golfGEO Golf. Golf-kentille ja tapahtumille suunnattu kansainvälinen ekoleima GEO Certified® kertoo laajasta ja uskottavasta tunnollisuudesta sekä pitkäjänteisestä toiminnasta ympäristöystävällisyyden näkökulmasta.

Good Travel Seal ja Virus-Aware Seal

   

Good Travel Seal (GTS) on kestävyyttä ja vastuullisuutta arvioiva menetelmä. Sertifikaattia voivat hakea eri kokoiset yritykset, järjestöt, verkostot ja muut toimijat, jotka arvioivat työskentelyalustalle omaa toimintaansa ja jota arvioidaan riippumattomien asiantuntijoiden toimesta. Tuloksena on toimintojen arviointikortti. Lisäksi saatavissa on laajennettu sertifikaatti, joka on täysin GSTC:n kriteeristön mukainen. 

Virus-Aware-Seal (VAS) voi olla sisällytettynä GTS:ssä, tai arvioituna erillisenä laajennetussa muodossa. VAS sertifikaatti arvoi palvelujen ja tapahtumien terveys- ja muuta turvallisuutta. Virus-Aware Seal hyväksytään STF-ohjelmaan vain osana Good Travel Sealia. Lisäksi on hyvä huomioida, että STF-ohjelmassa GTS:ta tulee saavuttaa kahden tai kolmen tähden taso, sillä niissä vaaditaan auditointi (online/onsite).

Green Globe

Green globeGreen Globe tarjoaa matkailuyrityksille toimialalle räätälöidyn viitekehyksen kestävyyden arviointiin perustuen neljään alueeseen: vastuullisuuden johtaminen, sosiaalinen/taloudellinen vastuu, kulttuuriperintö ja ympäristö. Standardi koostuu 44 kriteeristä ja yli 380 indikaattorista. Sovellettavat kestävyyskriteerit ja indikaattorit vaihtelevat alueen, liiketoimintasegmentin ja sijainnin mukaan. Green Globe on Yhdistyneiden Kansakuntien Maailman matkailujärjestön (UNWTO) jäsen, ja vuosittain päivitettävä Green Globe Standard on Global Sustainable Tourism Councilin (GSTC) tunnustama.

Green Key

Green keyGreen Key on maailman johtava matkailualan vastuullisuussertifikaatti- ja ohjelma, joka soveltuu niin majoitusliikkeille, ravintoloille kuin museoille tai muille käyntikohteille. Green Key -kriteeristö perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja majoitussektorin kriteerit ovat GSTC:n hyväksymät. Green Key -sertifioituja kohteita on jo yli 4000 yhteensä 60 eri maassa. Green Key -sertifikaatin saadakseen matkailuyritys sitoutuu mm. henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen, energian- ja vedenkäytön tehostamiseen, toimintansa positiiviseen sosiaaliseen ja taloudelliseen vaikutukseen sekä ympäristörasituksen pienentämiseen. Green Keystä tekee ohjelman siihen osallistuvien yritysten jatkuvaan kehittämiseen tähtäävä kriteeristö, jota tukee säännölliset asiakaswebinaarit ja muut koulutukset sekä henkilökohtainen tuki.

Green Activities

Green Activities -sertifikaatti on erityisesti ohjelmapalvelu- ja opasyrityksille tarkoitettu vastuullisuusohjelma. Osittain Green Key:n kriteereihin perustuva Green Activities on myös Pohjoismaiden ainoa matkailueläinten – porojen ja vetokoirien – hyvinvointikriteereitä sisältävä sertifikaatti. Green Activities -sertifikaatin saadakseen yritys sitoutuu mm. henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen, energian- ja vedenkäytön tehostamiseen, toimintansa ympäristörasituksen minimoimiseen sekä matkailueläinten hyvinvoinnin varmistamiseen. Sertifikaatti perustuu ohjelmapalvelualalle suunniteltuihin vastuullisuuskriteereihin, joiden noudattamiseen ja seurannan raportointiin osallistuja sitoutuu.

Global Sustainable Tourism Council

Global Sustainable Tourism Council (GSTC) on globaali toimija, jonka tavoitteena on edistää kestävää matkailua maailmanlaajuisesti. GSTC hallinnoi maailmanlaajuisia standardeja, joita kutsutaan GSTC -kriteereiksi. GSTC ei suoraan sertifioi tuotteita tai palveluita, vaan hyväksyy ne tahot, jotka sertifioinnin ja auditoinnin tekevät. GSTC:n kriteerit muodostavatkin perustan GSTC:n roolille joka on sertifiointiohjelmien maailmanlaajuinen akkreditointi. GSTC:n akkreditoiman 3:n osapuolen auditoima ja sertifioima yritys saa käyttöönsä GSTC -logon. GSTC -akkreditoidut yritykset hyväksytään STF-ohjelmaan sertifioituina.

HI-Quality & Sustainability (HI-Q&S)

HI Quality (HI-Q) on kansainvälisen Hostelling Internationalin suunnittelema laadunhallintajärjestelmä. HI-Q:sta on saatavilla myös laajennettu HI Quality and Sustainability (HI-Q&S) versio, joka hyväksytään mukaan STF-ohjelmaan. HI-Q&S eroaa HI-Q:sta siten, että siinä on otettu huomioon myös hostellin kestävä kehitys. Lisäksi soveltuvuuskriteerit ovat laajemmat. Hostellit, jotka toteuttavat ohjelman menestyksekkäästi, sertifioidaan ja siten niillä on oikeus käyttää HI-Q&S-logoa.

ISO 14001

ISO 14001 on kansainvälinen standardi ja maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmän malli. ISO 14001 auttaa organisaatioita sekä parantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa että osoittamaan ympäristöasioidensa hyvää hoitoa. Standardi sopii kaikenkokoisille organisaatioille sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, jotka haluavat hallita ympäristövastuitaan järjestelmällisesti siten, että se tukee kestävän kehityksen ympäristötekijää. Standardi korostaa riskilähtöistä ajattelutapaa, johon kuuluu riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen. ISO 14000 -standardisarja tarjoaa organisaatiolle ympäristöasioiden hallinnan työkalupakin ympäristöjohtamisen tueksi.

ISO 20121

ISO 20121 standardi määrittelee vaatimukset vastuullisten tapahtumien hallinnassa. Aivan kuten muutkin johtamisjärjestelmät (esim. ISO 14001), sen avulla organisaatiot voivat systemaattisesti rakentaa toimintaansa vastaamaan yhä kasvavia asiakastarpeita ja vastatakseen paremmin esim. sijoittajien intresseihin. ISO 20121 standardi on tehty koskemaan nimenomaan tapahtuma-alaa, ja näin ollen se korostaa sidosryhmien ja toimitusketjun hallinnan tärkeyttä. Standardi käsittää sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristönäkökohdat, ja korostaa riskilähtöistä ajattelutapaa. ISO 20121 -sertifikaatteja myöntävät sertifiointialan yritykset.

Joutsenmerkki

JoutsenmerkkiJoutsenmerkki on Suomen ja Pohjoismaiden tunnetuin, virallinen ympäristömerkki. Joutsenmerkin tavoitteena on edistää kestävää elämäntapaa. Merkillä ohjataan valitsemaan ympäristön kannalta viisaasti sekä autetaan yrityksiä tulemaan valituiksi niin kuluttajien ostopäätösten osalta kuin b2b- markkinoilla. Joutsenmerkin saaminen hotellille, ravintolalle ja kongressikeskukselle perustuu elinkaariajatteluun pohjautuvien kriteerien täyttymiseen. Joutsenmerkki tarjoaa luvanhaltijoilleen näkyvyyttä moninaisissa kanavissa sekä lisäkoulutuksia vastuullisuuteen liittyen.

Kirkon ympäristödiplomi

Kirkon ympäristödiplomi on Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakuntia varten laatima järjestelmä. Ympäristökysymykset koskettavat kaikkea seurakunnan toimintaa. Lainsäädäntö vaatii ympäristövaikutusten huomioonottamista niin rakentamisessa, kiinteistönhoidossa, jätehuollossa kuin metsänhoidossakin. Kirkon ympäristödiplomi edellyttää, että jokaisen toimijan tulee tuntea omaa toimintaansa koskevat lait ja säädökset. Kirkon ympäristödiplomin avulla voidaan tiedostaa toiminnan ympäristövaikutukset, minimoida riskit, ennakoida tulevia haasteita ja tarjota työkaluja toimintojen jatkuvaan kehittämiseen. Kirkon ympäristödiplomi perustuu ISO 14001 -standardiin.

LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) -luokitus on maailman käytetyin globaali rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmä. Se soveltuu erityisesti hyvin toimistotiloihin tai isoihin hankkeisiin, joka sisältää useita rakennuksia. Luokitusjärjestelmää käytetään yli 130 maassa. LEED sopii erityisesti rakennusvaiheessa sekä olemassa oleville kaupalllista-, vähittäiskaupallista- tai majoitustoimintaa palveleville rakennuksille ja rakennusten osille.

Roope-satama

Roope-satamaRoope-satamaohjelma on Pidä Saaristo Siistinä ry:n suomalaisille venesatamille suunnittelema ainutlaatuinen ympäristöohjelma - jäsenilleen Roope tarjoaa mm. Roope lipun sekä tukea kehittämistyössä. Ohjelma on tarkoitettu kaikenkokoisille venesatamille, jotka haluavat kehittää toimintaansa erityisesti ympäristönäkökulmat ja turvallisuusasiat huomioiden. Samalla ohjataan venesatamien käyttäjiä ympäristöystävälliseen toimintaan.

TourCert

TourCert on voittoa tavoittelematon matkailun sertifiointijärjestö. Se on suunnattu kaikille matkailu- ja matkailualalla toimiville yrityksille ja destinaatioille. TourCert on ns. GSTC Recognised Standard.TourCert-kriteeriluettelo sisältää 55 peruskriteeriä (60 destinaatioille) kaikilta kestävyyden alueilta. TourCert -järjestelmä edistää sertifioitujen yritysten/kohteiden kestävän kehityksen jatkuvaa parantamista. TourCertillä on yli 600 jäsentä maailmanlaajuisesti.

Travelife for Accommodation

travelife for accommodationTravelife for Accommodation on kansainvälisesti tunnettu, majoitusyrityksille suunnattu kestävän kehityksen ohjelma. Sertifioituja kohteita on noin 900 ympäri maailmaa. Osallistujat käyttävät verkkopakettia, joka sisältää käytännön työkaluja ja neuvoja. Niiden avulla yrityksissä voidaan parantaa toiminnan ympäristö-, taloudellisia ja sosiaalisten vaikutuksia. Travelife-sertifikaatin vaatimukset ovat kokonaisvaltaiset, kattaen ympäristöasioiden hallinnan, reilun työvoiman, ihmisoikeudet, yhteisön tukemisen, lasten turvaamisen ja eläinten hyvinvoinnin. Travelife Standard on GSTC:n tunnustama.

Travelife for Tour Operators

Travelife for Tour OperatorsTravelife for Tour Operators on kestävän kehityksen sertifiointiohjelma, joka on räätälöity erityisesti matkanjärjestäjille ja matkatoimistoille. Se huomioi matkanjärjestäjän tärkeän aseman palveluntuottajien ja matkailijoiden välissä. Matkanjärjestäjät voivat vaikuttaa kuluttajien kysyntään, hankintapolitiikkaan ja kohteiden kehitykseen. Näin ne voivat edistää merkittävästi kestävää kehitystä sekä ympäristön ja kulttuurin suojelua kohteissa. Travelifen tavoitteena on tarjota yrityksille tietoa, ratkaisuja ja työkaluja positiivisen muutoksen toteuttamiseen liiketoiminnassaan ja toimitusketjussaan. Sertifiointiprosessi on porrastettu, mikä antaa yrityksille mahdollisuuden saada ensin tunnustusta valmistelutyöstään (Travelife Partner -taso) ennen etenemistä Certified-tasolle. Sustainable Travel Finland -merkkiä voi hakea, kun yritys on saavuttanut Certified-tason. Osa koulutuksista on käännetty suomeksi.

WWF Green Office

WWF Green Office opastaa organisaatioita toimimaan ympäristövastuullisesti. Tavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeä, käyttää luonnonvaroja viisaasti ja suojella luonnon monimuotoisuutta, sekä sitouttaa henkilöstöä tekoihin. Green Office -työtä ohjataan seitsemän teeman avulla: johtaminen, viestintä ja sitouttaminen, energia ja vesi, kierrätys, lajittelu ja siivous, liikkuminen, ruoka ja hankinnat, ja teemoista muodostuu 10 noudatettavaa kriteeriä.

Destinaatioiden sertifikaatit

EarthCheck

EarthCheckillä on yli kolmenkymmen vuoden kokemus työstä kestävän kehityksen saralla. EarthCheck tarjoaa destinaatioille mahdollisuuden osoittaa sitoutumisensa kestävään matkailuun GCTS:n akkreditoiman prosessin ja sertifioinnin kautta.

Green Destinations

Green Destinations on Alankomaissa perustettu voittoa tavoittelematon järjestö, joka johtaa kansainvälistä kestävän matkailun yhteistyöverkostoa. Green Destinationsin matkailukohdeohjelmassa käytetty Green Destinations Standard on GSTC:n tunnustama sertifiointiprosessi ja siinä käytetyt kestävän kehityksen kriteerit perustuvat GSTC:n kansainvälisesti hyväksyttyihin kriteereihin. Sertifikaattia haetaan vastaamalla vapaamuotoisesti englanniksi ohjelman verkkoalustalla 97 kriteeriin, jonka jälkeen vastaukset arvioidaan, auditoidaan ja pisteytetään.

Vireo

Vireo on vuonna 2006 perustettu sertifiointiyritys, joka tarjoaa kestävyyssertifiointeja monelle eri elinkeinolle. Destinaatioille suunnattu Vireon palvelu on GSTC:n akkreditoima, mikä tarkoittaa, että sertifiointipalvelu toteutetaan GSTC:n standardien mukaisesti.

Työkalut ja oppaat

Kestävän matkailun ja vastuullisteeman työkalut, oppaat, tutkimukset ja muut julkaisut on koottu yhdelle sivulle muiden Visit Finlandin julkaisujen kanssa.

Matkailun julkaisut > Vastuullisuus