Siirry sisältöön

Taattua laatua

Tutustu matkanjärjestäjillä käytössä oleviin laatujärjestelmiin

Matkailuyrityksille on tarjolla kymmeniä erilaisia ohjelmia, järjestelmiä ja sertifiointeja vastuullisen matkailutoiminnan kehittämiseen. Matkailuyritykset myös hyödyntävät sertifikaattien tarjoamista työkaluista monipuolisesti; moni sertifikaatti tarjoaa alkutilakartoituksia, jatkuvan kehittämisen mallin, viestintätukea ja ohjeistuksen toimenpidesuunnitelman tekoon. Osa järjestelmistä ja ohjelmista kattaa kaikki kestävän matkailun osa-alueet, toiset painottavat ympäristövaikutuksien minimointia.

Barentsin alueella käytössä olevista laatu- ja vastuullisuussertifioinneista on tehty selvitys v. 2017. Raportti löytyy tältä sivulta ladattavissa aineistoissa. Jo pelkästään Pohjoismaissa on lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä ohjelmia ja järjestelmiä, joista vain muutamat ovat käytössä kaikissa Pohjoismaissa.

Lähes tuhat matkailuyritystä Suomessa on jo mukana jossakin kestävän kehityksen ohjelmassa ja siten sitoutunut toimimaan vastuullisesti. Jos yrityksesi ei vielä ole omaksunut kestävää toimintatapaa, niin nyt on korkea aika siihen. Tällä sivulla esitellyt Suomessa jo matkailuyritysten käytössä olevat ja kestävää matkailua tukevat sertifikaatit hyväksytään suoraan osaksi Sustainable Travel Finland -merkkiä. 

Biosphere

BiosphereBiosphere© on hallintajärjestelmä matkakohteille, yrityksille ja matkailutuotteille, jossa ohjataan ja neuvotaan kohti jatkuvaa kehitystä ja Agenda 2030:n kestävyystavoitteita. Biospheren© kriteerit perustuvat Yhdistyneiden Kansakuntien 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen ja niiden 169 alatavoitteeseen. Biosphere Sustainable Lifestylen avulla yritykset sitoutuvat kestävään elämäntapaan. Yritysten johto, yritykset, heidän työntekijänsä, matkailijat ja asiakkaat sekä kansalaiset otetaan mukaan joustavan, motivoivan ja helppokäyttöisen menetelmän avulla. Biosphere Lifestyle –alusta on työkalu, jonka avulla yhteisöt voivat luoda personoituja ​​kestävän kehityksen suunnitelmia. Käytössä on valikoima kestäviä toimintoja ja toimenpiteitä, jotka liittyvät Agenda 2030:n 169 tavoitteeseen. Biosphere© soveltuu käytännössä kaikkiin matkailualan yrityksiin. Biosphere© -sertifikaatin myöntää Responsible Tourism Institute (RTI), vuonna 1995 perustettu riippumaton elin, jonka tavoitteena on edistää kestävän kehityksen toimia ja ohjelmia matkailukohteissa ja yrityksissä. 

Blue Flag

Blue Flag on vapaaehtoinen kansainvälinen ympäristösertifikaatti, joka on suunnattu uimarannoille, venesatamille ja veneilyn retkeily-yrityksille (Suomessa tällä hetkellä vain venesatamille). Myös yksittäiset veneilijät voivat hakea ja saada Blue Flag -sertifikaatin veneilleen. Blue Flagin päämääränä on juurruttaa sekä ympäristön että yhteiskunnan kannalta kestäviä toimintatapoja vesillä ja veden äärellä toimiviin vapaa-ajan toimijoihin. Ympäristösertifikaatin saaminen edellyttää, että osallistuja täyttää sekä ympäristöön, turvallisuuteen että saavuttavuuteen liittyviä tarkkoja kriteerejä. Blue Flagin keskiössä on ympäristökuormituksen vähentämisen lisäksi myös ympäristötietoisuuden ja ympäristön arvostamisen kasvattaminen: ohjelma ohjaa ihmisiä tutkimaan ympäristöä ja oppimaan siitä lisää. Blue Flagin kattojärjestö on FEE international.

ECEAT Suomi

Eceat SuomiSuomen luomumatkailuyhdistys - ECEAT Suomi ry (European Centre for Ecological and Agricultural Tourism) edistää ympäristövastuullisen matkailun avulla luomuviljelyä, luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää maankäyttöä, kulttuuriperinnön ja -maiseman suojelua sekä maaseudun ekologisia toimintamahdollisuuksia. Lisäksi yhdistys tarjoaa ympäristökasvatusta. Jäseneksi voivat hakea matkailupalveluja tarjoavat luomutilat, ympäristövastuulliset majatalot ja ekokylät sekä muut majoitus- ja vierailukohteet, joissa panostetaan vahvasti ympäristönsuojeluun ja paikalliseen kulttuuriin. Koska kestävän matkailun ja luomun tukeminen on tärkeää myös kaupungeissa ja taajamissa, ECEAT Suomi ry on soveltamassa laatukriteereitään myös mm. luomu- ja ekokahviloille ja -ravintoloille.

EGLA Corporate Certificate

EGLA Corporate Certificate on itsenäinen, voittoa tavoittelematon, riippumaton järjestö, jonka tarkoituksena on auttaa julkista sektoria, yrityksiä, rahoittajia ja kuluttajia näkemään, että yritykset voivat menestyä yhdessä rakentamalla kestävää tulevaisuutta. Perustuu kansainvälisesti tunnustettuun Lean Six Sigma kehittämismalliin nykyaikaan päivitettynä => kestävä kehitys ja kiertotalous lisäävät tuloksia. Organisaatioille koulutetaan omat osaajat ja EGLA:n oma E-Akatemia toimii oppimisen ja kehittämisen tukena. Hakuprosessin kesto yleensä muutamasta kuukaudesta vuoteen.

Ekokompassi

ekokompassiEkokompassi on käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä, jonka avulla tunnistetaan, vähennetään ja seurataan organisaation ympäristövaikutuksia. Organisaatiolle luodaan asiantuntijan tuella ympäristöohjelma, joka sisältää konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja positiivisen kädenjäljen lisäämiseksi omaan toimintaympäristöön. Järjestelmä räätälöidään organisaatiokohtaisesti ja se sopii kaikille organisaatioille koosta ja toimialasta riippumatta. Ekokompassi- ympäristöjärjestelmässä noudatetaan 10 kriteeriä ja se pohjautuu ISO 14001 -standardiin.

Ekokompassi-ympäristösertifikaatti myönnetään organisaatiolle, joka on ympäristövaikutusten arvioinnin kautta tunnistanut merkittävimmät ympäristövaikutukset, laatinut ympäristöohjelman näihin pohjautuen ja toteuttanut sitä. Ympäristöohjelma sisältää tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmässä vaaditaan vuosiraportointi ympäristötyön vaikuttavuuden varmistamiseksi, ja se auditoidaan kolmen vuoden välein kolmannen osapuolen toimesta.

EMAS

EMASEMAS (The Eco-Management and Audit Scheme) on kaikille yrityksille ja organisaatioille tarkoitettu vapaaehtoinen ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, joka perustuu EU:n asetukseen (EY) N:o 1221/2009. Ympäristöjärjestelmä on organisaation ympäristöjohtamisen väline, jonka avulla organisaatio tunnistaa toimintansa, tuotteidensa ja palvelujensa välilliset ja välittömät ympäristövaikutukset ja toimii suunnitelmallisesti erilaisten päästöjen ja jätteiden sekä energian ja luonnonvarojen kulutuksen vähentämiseksi. Tavoitteellisen toiminnan tuloksena toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset vähenevät ja kustannukset pienenevät. EMAS-järjestelmä koostuu kansainvälisen ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardin mukaisesta ympäristöjärjestelmästä sekä ympäristöraportista eli EMAS-selonteosta. EMASin toteuttamisen pääkohtia ovat: yrityksen ympäristökatselmus (mm. sidosryhmien ja ympäristönäkökohtien tunnistaminen, ympäristönäkökohtien merkittävyyden arviointi), toiminnan tavoitteellisen ympäristöasioiden hoidon ja parantamisen varmistava johtamisjärjestelmä, sisäinen auditointi toiminnan kehittämiseksi sekä julkinen raportointi tehdystä ympäristötyöstä ja toiminnan ympäristövaikutuksista.

EU Ecolabel / EU-Ympäristömerkki

EU-ympäristömerkkijärjestelmä on osa Euroopan yhteisön kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevaa politiikkaa. Merkki luotiin vuonna 1992 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella. Jokaisessa maassa on oma organisaationsa valvomassa merkin käyttöä ja osallistumassa merkin kehitystyöhön, Suomessa merkintää hoitaa Ympäristömerkintä Suomi Oy. Merkin voivat saada majoitusliikkeet, jotka täyttävät asetetut korkeat ympäristökriteerit. Järjestelmä kattaa pääasiassa tuotteita, mutta myös joitain palveluita. Järjestelmän tarkoituksena on edistää sellaisten tuotteiden myyntiä, joiden ympäristönsuojelullinen taso on korkea. Tätä varten vaatimukset, jotka tuotteiden on täytettävä, perustuvat yhteisön markkinoilla saavutettuun parhaaseen ympäristönsuojelulliseen tasoon. Tavoitteena on, että vain 10–20 % merkin soveltamisalaan kuuluvien tuoteryhmien tuotteista täyttää vaatimukset. Merkin saantia on rajoitettu, jotta asiakkaalle taataan erittäin tiukalla seulalla sertifioidut ympäristöystävälliset kohteet.

Geo Golf 

Geo golfGEO Certified® Suomen Golfkentänhoitajien Yhdistys (FGA) tukee GEO OnCourse ™ -ohjelmaa. Verkossa toimiva ohjelma ohjaa kenttiä voimavarojen tehokkaampaan käyttöön ja ympäristön vaalimiseen. GEO OnCourse™ auttaa golfkentän johtoa sisäistämään kestävän kehityksen periaatteet ja toimimaan niiden mukaisesti käytännössä: säästämään kustannuksissa, luomaan positiivista julkisuutta ja ylittämään viranomaisten ja asiakkaiden vaatimukset. GEO Certified™  on ainoa ympäristömerkki, jonka toteutumista kestävän kehityksen ammattilaiset arvioivat paikan päällä ja josta raportoidaan läpinäkyvästi. GEO:n myöntämä sertifiointiohjelma golfkentille on ainoa FGA:n tukema kestävän kehityksen golf-sertifikaatti kentänhoidolle.

Good Travel Seal ja Virus-Aware Seal

   

Good Travel Seal (GTS) ja Virus-Aware Seal (VAS) soveltuvat kaikille palvelujen ja tuotteiden tuottajille matkailukohteen sisällä tai niille jotka tuottavat sinne alueen ulkopuolelta palveluja, kuten kuljetuspalvelut, jätehuolto, energia- ja vesihuolto. Erilaiset tapahtuma-alan tuottajat ja alihankkijat voidaan tarkastella joko yhdessä tai erikseen kuin myös harrastus- ja liikuntapalvelujen tuottajat kuin myös ravintolat ja majoitusliikkeet. Pyynnöstä tarkasteluun ja arviointiin voidaan liittää VAS, jonka avulla arvioidaan ja mitataan kohteen ja toimintojen turvallisuutta ja terveydellisiä seikkoja. VAS hyväksytään STF-ohjelmaan vain osana Good Travel Sealia.

Green Globe

Green globeGreen Globe, kansainvälinen matkailualalle kehitetty korkea kestävän matkailun standardi pohjautuu moniin kriteereihin: Global Sustainable Tourism Criteria, Global Partnership for Sustainable Tourism Criteria (STC Partnership), Agenda 21, ISO 9001 / 14001 / 19011. Kohderyhmänä matkailutoimialojen yritykset kuten majoitus, liikenne, matkanjärjestäjät, kongressikeskukset ja matkailualan organisaatiot, jotka ovat kansainvälisillä markkinoilla, ja jotka ovat tehneet jo pitkään työtä kestävän matkailun eteen.

Green Key

Green keyGreen Key on maailmanlaajuinen majoitusalan ympäristöohjelma, joka on suunniteltu alusta lähtien majoitusalalle, jonka vuoksi se huomioi tehokkaasti alan ominaispiirteet ja on toteutukseltaan käytännönläheinen. Green Key sopii myös käyntikohteille. Merkki perustuu ympäristökriteereihin, joiden noudattamiseen ja seurannan raportointiin osallistuja sitoutuu. Kriteeristöön on sisällytetty ympäristöasioiden lisäksi myös joitain sosiokulttuurisen ja taloudellisen vastuullisuuden kriteereitä. Eri majoitusmuodoille – hotelleille, pienille majoitusliikkeille sekä leirintäalueille ja mökkikylille – on ohjelmassa oma kriteeristönsä. Green Key -ohjelma on kansainvälisen ympäristökasvatusjärjestön FEE:n (Foundation for Environmental Education) hallinnoima. Käytössä on Green Keyn oma materiaalipankki osallistujille, josta löytyy mm. laaja valikoima valmista teemamateriaalia ja viestintämateriaalia. Green Key tiedottaa kohteista aktiivisesti sekä sosiaalisessa mediassa että uusista kohteista myös lehdistötiedottein.

Green Activities

 Green Activities on Green Keyn pikkusisar. Se antaa työkalun ja vahvan viestintätuen luonnossa liikkuville pienyrittäjille. Kriteeristö toimii työohjeena miten vastuullisessa luonnossa liikkumisessa tulee huomioida esim. luonnon monimuotoisuus, jätteet ja ruokailu. Green Activities soveltuu pienille yrittäjille, jotka vievät asiakkaitaan patikoimaan, melomaan, pyöräilemään tai muutoin luontoon liikkumaan, ja joilla ei ole omia asiakastiloja.

HI-Quality & Sustainability (HI-Q&S)

HI Quality (HI-Q) on kansainvälisen Hostelling Internationalin suunnittelema laadunhallintajärjestelmä. HI-Q:sta on saatavilla myös laajennettu HI Quality and Sustainability (HI-Q&S) -versio. HI-Q&S eroaa HI-Q:sta siten, että siinä on otettu huomioon myös hostellin kestävä kehitys. Lisäksi soveltuvuuskriteerit ovat laajemmat. Hostellit, jotka toteuttavat ohjelman menestyksekkäästi, sertifioidaan ja siten niillä on oikeus käyttää HI-Q&S-logoa. Visit Finlandin STF-ohjelmaan hyväksytään vain HI-Q&S-versio sertifikaatista.

ISO 14001

ISO 14001 on kansainvälinen standardi ja maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmän malli. Standardi sopii kaikenkokoisille organisaatioille sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, jotka haluavat hallita ympäristövastuitaan järjestelmällisesti siten, että se tukee kestävän kehityksen ympäristötekijää. ISO 14000 -standardisarja tarjoaa organisaatiolle ympäristöasioiden hallinnan työkalupakin ympäristöjohtamisen tueksi. ISO 14001 -standardin uudistetussa versiossa (2015) nostettiin ympäristöasiat vahvemmin johdon agendalle ja edellytetään ympäristöasioiden sisällyttämistä strategioihin. Standardi korostaa riskilähtöistä ajattelutapaa, johon kuuluu riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen. ISO 14001 -sertifikaatin perustana on puolueettoman auditoijan tekemä tarkastus. ISO 14001 -sertifikaatteja myöntävät sertifiointialan yritykset. Standardit ja oppaat käsittelevät mm. ympäristöauditoinnit ja -tarkastukset, ympäristönsuojelun tason arviointi, ympäristömerkinnät, elinkaariarviointi, kasvihuonekaasupäästöjen hallinta, tuotteiden hiili- ja vesijalanjälki sekä ympäristöviestintä.

ISO 20121

ISO 20121:2012 standardi määrittelee vaatimukset vastuullisten tapahtumien hallinnassa. Aivan kuten muutkin johtamisjärjestelmät (esim. ISO 14001), sen avulla organisaatiot voivat systemaattisesti rakentaa toimintaansa vastaamaan yhä kasvavia asiakastarpeita ja vastatakseen paremmin esim. sijoittajien intresseihin. ISO 20121 standardi on tehty koskemaan nimenomaan tapahtuma-alaa, ja näin ollen se korostaa sidosryhmien ja toimitusketjun hallinnan tärkeyttä. Standardi käsittää sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristönäkökohdat, ja korostaa riskilähtöistä ajattelutapaa.  ISO 20121 -sertifikaatteja myöntävät sertifiointialan yritykset. 

Joutsenmerkki

JoutsenmerkkiJoutsenmerkki on yksi Pohjoismaiden tunnetuimmista ympäristömerkeistä. Kulutustuotteista lähtenyt sertifiointi on laajentunut kattamaan myös monia palveluita, kuten hotellit, ravintolat ja kongressikeskukset. Merkin tavoitteena on edistää kestävää kehitystä. Merkin avulla ohjataan kuluttajia ja ostajia valitsemaan ympäristön kannalta viisaasti ja  kannustetaan valmistajia ja palveluntarjoajia tarjoamaan ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja. Merkin saaminen perustuu elinkaaripohjaisten kriteerien täyttymiseen. Kriteerit koskevat mm. energian- ja vedenkulutusta, jätteen määrää, kemikaalien käyttöä, hankintoja, tarjoilua, kuljetuksia, ruokaa ja hotellihuoneita sekä menettelyjä, kuten tiedottamista, hankintamenettelyjä ja omavalvontaa.

Kirkon ympäristödiplomi

Kirkon ympäristödiplomi on Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakuntia varten laatima järjestelmä. Ympäristökysymykset koskettavat kaikkea seurakunnan toimintaa. Lainsäädäntö vaatii ympäristövaikutusten huomioonottamista niin rakentamisessa, kiinteistönhoidossa, jätehuollossa kuin metsänhoidossakin. Kirkon ympäristödiplomi edellyttää, että jokaisen toimijan tulee tuntea omaa toimintaansa koskevat lait ja säädökset. Kirkon ympäristödiplomin avulla voidaan tiedostaa toiminnan ympäristövaikutukset, minimoida riskit, ennakoida tulevia haasteita ja tarjota työkaluja toimintojen jatkuvaan kehittämiseen. Kirkon ympäristödiplomi perustuu ISO 14001 -standardiin.  

Roope-satama

Roope-satamaRoope-satamaohjelma on Pidä Saaristo Siistinä ry:n suomalaisille venesatamille suunnittelema ainutlaatuinen ympäristöohjelma. Ohjelman tavoitteena on kehittää kaikenkokoisia venesatamia erityisesti ympäristönäkökulmat ja turvallisuusasiat huomioiden. Samalla ohjataan venesatamien käyttäjiä ympäristöystävälliseen toimintaan. Roope-satamat saavat tukea sataman toimintaan erityisesti jätehuoltoa koskevissa kysymyksissä ja ympäristötyön kehittämisessä. Roope-satamilta edellytetään: ympäristövastaavan nimeämistä, jätehuollon asianmukaista järjestämistä, jätevesien asianmukaista käsittelyä, siisteyttä ja roskattomuutta, turvallisuudesta huolehtimista, tiedottamista ja opastusta ympäristö- ja turvallisuusasioista sekä halua olla mukana ja kehittää satamatoimintaa.

TourCert

TourCert on voittoa tavoittelematon matkailun sertifiointijärjestö. TourCert tarjoaa perehdytystä kestävään matkailuun niin destinaatioille, yrityksille kuin matkailijoille. Vuonna 2009 perustettu TourCert tarjoaa erilaisia indikaattoreita, kriteerejä ja työkaluja, joiden avulla matkanjärjestäjien yhteiskuntavastuu voidaan mitata. TourCert auttaa organisaatioita kestävän kehityksen suunnitelman kokonaisvaltaisessa implementoinnissa. TourCert mm. konsultoi, järjestää seminaareja ja tarjoaa itsearviointityökaluja jäsenilleen.

Travelife for Accommodation

travelife for accommodationTravelife for Accommodation on kansainvälisesti tunnettu majoituksen kestävyysohjelma, ja sertifioituja kohteita löytyy jo yli 1000 ympäri maailmaa. Jäsenet käyttävät verkkopakettia, joka sisältää käytännön työkaluja ja neuvoja parantaakseen yrityksensä ympäristö-, taloudellisia ja sosiaalisten vaikutuksia. Travelife-sertifikaatin vaatimukset ovat kokonaisvaltaiset, kattaen ympäristöasioiden hallinnan, reilun työvoiman, ihmisoikeudet, yhteisön tukemisen, lasten turvaamisen ja eläinten hyvinvoinnin. Travelife Standard on GSTC:n tunnustama ja kansainvälinen auditoijaryhmä vierailee jokaisessa kiinteistössä 2 vuoden välein suorittamassa täyden tarkastuksen paikan päällä. Majoituksen tarjoajien on täytettävä 100 % vaatimuksista saadakseen Travelife Gold -sertifikaatin ja heillä on auditoinnin jälkeen enintään 6 kuukautta aikaa tehdä vaaditut parannustoimet. Kun yritys on sertifioitu, jäsenet saavat käyttöönsä Travelife Gold -sertifikaatin ja logon, heidät listataan The Travelife Collection –kuluttajasivuille ja mainitaan viikoittaisessa raportissa matkanjärjestäjille. Näin matkailijoiden on helpompi löytää kestäviä majoitusvaihtoehtoja.

Travelife for Tour Operators

Travelife for Tour OperatorsTravelife for Tour Operator on johtava koulutuksen, hallinnan ja sertifioinnin ohjelma matkailuyrityksille, jotka ovat sitoutuneet tavoittelemaan kestävyyttä. Travelife-järjestelmä matkanjärjestäjille tarjoaa verkkokoulutusta ja käytännön työkaluja kestävyyssuunnitteluun, hallintaan ja raportointiin. Koulutus ja työkalut sopivat kaiken kokoisille yrityksille ja kattavat kaikki matkailuyritysten johtamisen alueet sisältäen toimiston, toimitusketjun, kohteet ja kuluttajat. Travelife Standardin täyttämisen jälkeen matkailuyritys voi saada ”Travelife Partner”- tai ”Travelife Certified”-statuksen. Jäsenyys sisältää henkilöstön rajoittamattoman ilmaisen pääsyn verkkokoulutuksiin, hallinta- ja raportointityökalun verkossa, opastusta ja hyväksi todettuja käytäntöjä, sekä omistautuneen henkilökohtaisen mentorin opastamaan prosessin läpi. Osa koulutuksista on käännetty suomeksi.

WWF Green Office

WWF Green Office opastaa organisaatioita toimimaan ympäristövastuullisesti. Tavoitteena on pienentää työpaikan hiilijalanjälkeä, käyttää luonnonvaroja viisaasti ja suojella luonnon monimuotoisuutta. Green Office -työtä ohjataan seitsemän teeman avulla: johtaminen, viestintä ja sitouttaminen, energia ja vesi, kierrätys, lajittelu ja siivous, liikkuminen, ruoka ja hankinnat. WWF Green Office on asiantuntijakumppani ympäristövastuullisuudessa. Johdolla tai työntekijöillä ei tarvitse olla omaa ympäristöosaamista, sillä tukena on maailman johtavan ympäristöjärjestön erityisasiantuntemus. Green Office -sertifikaatin avulla organisaatio rakentaa brändiään vastuullisena toimijana. Green Office -merkki on todistus hyvin hoidetuista vastuullisuusasioista. Sertifikaatti kertoo asiakkaille ja sidosryhmille, että ympäristöasiat otetaan huomioon toimitiloissa, päätöksenteossa ja toiminnassa.

 

Muut ohjelmat

Metsähallitus

Metsähallituksen luontopalveluilla ja UNESCOn maailmanperintökohteilla Suomessa on yhteiset kestävän matkailun periaatteet, jotka otetaan huomioon kaikessa omassa toiminnassa sekä yhteistoiminnassa matkailuyrittäjien kanssa. Metsähallituksen yhteistyöyritykset allekirjoittavat periaatteiden noudattamisen tehdessään sopimuksen Metsähallituksen kanssa toimimisesta suojelualueilla. Periaatteisiin sitoutumalla pyritään takaamaan matkailun ekologinen, sosiokulttuurinen sekä taloudellinen kestävyys. Periaatteiden kuusi pääkohtaa ovat: tuemme kohteiden arvojen säilymistä ja edistämme niiden suojelua, minimoimme ympäristön kuormitusta, vahvistamme paikallisuutta, edistämme kohteiden tuottamaa hyvinvointia ja terveyttä, edistämme paikallistaloudellista kasvua ja työpaikkojen luomista sekä viestimme yhdessä kohteen arvoista ja palveluista. Periaatteiden toteutumiseen on myös seurantatyökalu.

Unesco

Unescon maailmanperintökohteille suunnattu kestävän matkailun ohjelma tarjoaa uudenlaisen lähestymistavan matkailun kestävyyden kehittämiseen. Kulttuuri- ja luonnonperintöä suojellaan ja matkailua kehitetään kohteen arvojen mukaisesti. Unescon ohjeistaa maailmanperintökohteita toimimaan kestävästi. - Unesco on laatinut kohteiden käyttöön kestävän matkailun työkalupakin, joka tarjoaa sekä strategisia suuntaviivoja että käytännön ohjeistusta, ja jonka tarkoituksena on varmistaa kestävän matkailun toteutuminen. Tutustu Unescon kestävän matkailun työkalupakkiin.

Forum Anders Reisen

Forum Anders Reisen on saksalainen yhdistysmuotoinen kestävän matkailun verkosto ja matkanjärjestäjäportaali. Verkoston yritykset ovat sitoutuneet kestävän matkailun periaatteiden noudattamiseen. Yhdistykseen kuuluu matkanjärjestäjiä, jotka ovat ottaneet tehtäväkseen tarjota mahdollisimman laadukkaan matkailukokemuksen. Kaikessa toiminnassa etusijalla ovat ympäristön suojeleminen, vieraan kulttuurin kunnioittaminen ja resurssien säästäminen. Jäsenyyden ja sertifioinnin edellytyksenä kestävän kehityksen prosessin omaksuminen yrityksessä ja kriteerien täyttyminen. Jäseniä yhdistyksessä on noin 130, mukana myös suomalaisia.

Työkalut ja oppaat

Kestävän matkailun ja vastuullisteeman työkalut, oppaat, tutkimukset ja muut julkaisut on koottu yhdelle sivulle muiden Visit Finlandin julkaisujen kanssa.

Matkailun julkaisut > Vastuullisuus

Ota yhteyttä

Outdoor activities & Sport, Sustainable Travel Finland Manager

Virpi Aittokoski

+358 50 47 25 443