Siirry sisältöön

STF-jatkovalmennus

Sustainable Travel Finland –jatkovalmennuksella syvennät kestävän matkailun osaamistasi

Sustainable Travel Finland -jatkovalmennus koostuu moduuleista. Voit tilata kaikki moduulit valmennussarjana, tai yksittäisiä moduuleja täsmävalmennuksina alueellesi. Yhden moduulin kesto on 2h etä- ja 3h lähivalmennuksena.

 1. Ilmastonmuutos ja hiilijalanjälkilaskenta
 2. Kiertotalous
 3. Inklusiivinen matkailu
 4. Kestävä ruokamatkailu
 5. Valtakunnalliset kestävän matkailun indikaattorit
 6. Eettinen eläinmatkailu
 7. Terveysturvallinen matkailu
 8. Vastuulliset hankinnat ja arvoketjut
 9. Kestävä tuotekehitys ja tarinallistaminen
 10. Uudistava matkailu
 11. STF-polun klinikat 

1. Ilmastonmuutos ja hiilijalanjälkilaskenta

Valmennuksen tavoitteena on, että osallistuja

 • ymmärtää, mistä ilmastonmuutos johtuu, mitkä ovat globaalit trendit ilmastonmuutoksen näkökulmasta ja miten ilmastonmuutoksen hidastamiseen vaikutetaan globaalilla, kansallisella, yrityksen ja henkilökohtaisella tasolla.
 • tutustuu ilmastonmuutoksen terminologiaan ja käsitteisiin
 • ymmärtää, miksi ilmastonmuutokseen sopeutuminen on oleellista.
 • ymmärtää mistä oman yritystoiminnan kasvihuonepäästöt muodostuvat, miten niitä voi pienentää ja miten tarjota asiakkaille mahdollisuuksia vaikuttaa ja tehdä hyvää.
 • saa yrityksen hiilijalanjälkilaskennan tiedonkeruun käyntiin.
 • tuntee tärkeimmät matkailualaa koskevat ilmastonmuutoksen hillintäkeinot ja matkailuyritysten päästövähennystoimenpiteet.

Konkreettinen tulos: Osallistujat ohjataan ottamaan käyttöön matkailualan hiilijalanjälkilaskuri Hiilikuri ja tekemään suunnitelma päästöjen pienentämiseen, kompensointiin ja näistä toimenpiteistä viestimiseen. Suunnitelmaa voi hyödyntää STF-ohjelman kestävän matkailun kehittämissuunnitelmassa ja sertifikaattien hakemuksissa (myös päivitetyissä versioissa).

Valmennuksen voi myös jakaa kahteen osaan, ja käydä läpi ilmastonmuutosta ja hiilijalanjäljen laskentaa eri kerroilla.

Valmentajat: Elina Levula, Hanna, Liappis, Kaisa Merilahti, Anu Nylund, Jonna Pitkänen, Anu Ruusila, Satu Åhlström

2. Kiertotalous

 • Osallistuja saa kokonaisvaltaisen ymmärryksen kiertotaloudesta globaalilta tasolta paikalliselle tasolle.
 • Osallistuja ymmärtää kiertotalouden merkityksen osana yrityksen vastuullista toimintaa.
 • Osallistuja saa vinkkejä miten omassa toiminnassa voi tehdä valintoja kiertotalouden näkökulmasta (energiatehokkuus, päästöjen vähentäminen, materian kierto, materia- ja resurssiviisaus).
 • Tutustutaan kiertotalouden innovaatioihin ja ideoidaan yhdessä uusia.

Konkreettinen tulos: Osallistujat tekevät valmennuksen aikana tai sen jälkeen saatujen ohjeiden mukaan yrityksen tarpeisiin kiertotalouden muistilistan ja ohjeistuksen, jota voi hyödyntää STF-ohjelman kestävän matkailun kehittämissuunnitelmassa.

Valmentajat: Elina Levula, Hanna Liappis, Kaisa Merilahti, Anu Nylund, Jonna Pitkänen, Anu Ruusila, Satu Åhlström

3. Inklusiivinen matkailu

 • Käydään läpi inklusiivisen matkailun kohderyhmät ja määritelmät.
 • Inklusiivisuuden huomioiminen matkailupalveluiden tuotteistamisessa ja viestinnässä
 • Hyödynnetään Visit Finlandin ”Inklusiivinen matkailu” -opasta ja käytetään kohderyhmäjakoa:
  1. Esteettömyys (Vammaiset henkilöt, joilla on jonkinasteinen ruumiillinen, henkinen tai älyllinen vamma, joka aiheuttaa esimerkiksi liikkumisen, näkemisen, kuulemisen ja ymmärtämisen rajoitteita)
  2. Eri uskontojen edustajat
  3. Sateenkaarimatkailijat

Konkreettinen tulos: Osallistujat käyvät läpi joko alueen tai yrityksen palvelupolun inklusiivisen matkailijan/matkailijoiden näkökulmasta. Tunnistetaan mahdolliset kriittiset pisteet palveluympäristössä, palveluissa ja viestinnässä ja saadaan ohjausta suunnitelman tekemiseen esiin tulleista kehittämiskohteista. Suunnitelmaa voi hyödyntää STF-ohjelman kestävän matkailun kehittämissuunnitelmassa.

Valmentajat: Anu Nylund, Päivi Suutari

4. Kestävä ruokamatkailu

 • Hyödynnetään Visit Finlandin ”Kestävä ruokamatkailu” - opasta
 • Osallistujat ymmärtävät monipuolisesti mistä kestävä ruokamatkailupalvelu rakentuu.
 • Määritellään vastuullisia valintoja ruokamatkailupalveluissa ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja eettinen kestävyys sekä turvallisuus huomioiden.
 • Kirkastetaan määritelmiä ja kriteereitä niin globaalilla kuin kansallisellakin tasolla.

Konkreettinen tulos: osallistujat houkutellaan tuotteistamaan yhdessä uusia tai päivitettyjä, innovatiivisia ruokamatkailupalveluita valmennuksen aikana tulleita sisältöjä hyödyntäen. Ehdotuksena ”kokkisota” – työpaja ryhmissä.

Valmentajat: Hanna Liappis, Kaisa Merilahti, Anu Nylund, Anu Ruusila

5. Valtakunnalliset kestävän matkailun indikaattorit

Tässä moduulissa käydään läpi tiedon merkitystä osana yrityksen päätöksentekoa, ja kuinka kestävän matkailun kansalliset indikaattorit yksinkertaistavat ja nopeuttavat matkailun vaikutusten arviointia, ja tuottavat ajallisesti oikeaa ja sopivaa, visuaalista tietoa päätöksentekoon ja suunnitteluun.

Valmennuksessa tutustutaan kansallisiin kestävän matkailun indikaattoreihin ja perehdytään indikaattoritiedon syöttämiseen onlinealustalla niiden indikaattoreiden osalta, jotka vaativat matkailuyrityksiltä toimenpiteitä.

Valmennuksen tavoitteena on, että osallistuja

 • ymmärtää miksi kestävän matkailun mittaaminen on tärkeää ja mitkä kansainväliset standardit ohjaavat mittarointia.
 • tuntee kestävän matkailun indikaattorijärjestelmän ja tulosten raportoinnin kanavat.
 • ymmärtää oman osansa kansallisessa datan keräämisessä ja kestävän matkailun kehityksen seurannassa.
 • saa eväitä oman toiminnan mittaamiseen ja vastuullisuusraportointiin.

Konkreettinen tulos: Osallistujat ymmärtävät matkailun kestävyyden mittaamisen taustat ja tarkoituksen sekä pystyvät osallistumaan itsenäisesti osana STF-ohjelmaa toteutettavaan tiedonkeruuseen onlinealustan kautta.

Valmentajat: Elina Levula, Kaisa Merilahti, Anu Nylund, Jonna Pitkänen, Päivi Suutari, Satu Åhlström

6. Eettinen eläinmatkailu

 • Käydään läpi eläinten käyttö matkailun vetovoimatekijänä eri näkökulmista niin, että osallistujille muodostuu monipuolinen ymmärrys tämän ajan asiakkaista ja heidän tavastaan suhtautua eläinten käyttöön matkailussa.
 • Sisällöt ovat yleissivistävää oppimista myös osallistujille, vaikka omassa yrityksessä ei ole eläimiä käytössä. Tietoja ja vinkkejä meiltä ja muualta.
 • Määritellään mitä on eläinten käyttö matkailussa, eettisyys ja asiakasymmärrys

Konkreettinen tulos: osallistujat oppivat käyttämään empatiakarttaa apuna erilaisten asiakasprofiilien luomisessa. Huomioidaan erilaiset taustoitukset eläinmatkailupalveluja ostavien ja käyttävien asiakkaiden osalta, huomioidaan erilaiset arvot ja luodaan konkreettisia asiakasprofiileja.

Valmentajat: Hanna Liappis, Anu Nylund

7. Terveysturvallinen matkailu

 • Yrityksen toiminnassa osataan huomioida turvallisuus monipuolisesti kansainvälisiä, kansainvälisiä ja yrityskohtaisia esimerkkejä hyödyntäen.
 • Johdatus turvallisuuden eri osa-alueista terveysturvallisuuteen, joka on tämän moduulin tärkein osa-alue.
 • Yritys tunnistaa vaarat ja riskit ja osaa tehdä toiminnan kannalta merkityksellisiä ennakointiin, toimintaan ja viestintään perustuvia suunnitelmia yleisellä tasolla ja erityisesti terveysturvallisuuden näkökulmasta.

Konkreettinen tulos: Yritykseen on tehty tarpeiden mukainen riski- ja toimintasuunnitelma JA/ TAI alueen palvelupolku- tai muuta mallia hyödyntäen poikkeustilanteiden toiminta- ja viestintäsuunnitelma terveysturvallisuuden näkökulmasta. 

Valmentajat: Anu Nylund, Helena Egan

8. Vastuulliset hankinnat ja arvoketjut

Valmennuksen tavoitteena on, että osallistuja

 • ymmärtää arvoketjun, toimitusketjun ja elinkaaren peruskäsitteet ja opit käyttämään niitä oman yrityksen kehittämisessä.
 • ymmärtää, mitä vaikutuksia ympäristöön, talouteen ja sosiaaliseen tasa-arvoon yrityksen hankinnoilla on.
 • oppii kestävien hankintojen periaatteita ja osaa hyödyntää erilaisia tuotemerkintöjä ja sertifikaatteja hankintojen vastuullisuuden tukena.
 • oppii tunnistamaan, millaisilla toimenpiteillä voit vaikuttaa oman yrityksen hankintojen kestävyyteen.

Valmentajat: Elina Levula, Anu Nylund, Kaisa Merilahti, Jonna Pitkänen, Anu Ruusila, Päivi Suutari, Satu Åhlström

9. Kestävä tuotekehitys ja tarinallistaminen

Valmennuksen tavoitteena on, että osallistuja

 • ymmärtää kestävän tuotekehityksen keskeiset käsitteet ja ilmiöt.
 • tunnistaa vastuullisen matkailukokemuksen ainesosat ja hahmottaa, mistä kestävä palveluketju muodostuu.
 • tutustuu ainakin yhteen palvelumuotoilun menetelmään ja soveltaa sitä käytännössä.
 • ymmärtää tarinallistamisen merkityksen ja sen, mistä hyvä tarina koostuu.
 • pääsee kokeilemaan erilaisia tarinallistamisen keinoja ja näkökulmia.
 • osaa hyödyntää tarinallistamisen menetelmiä oma yrityksensä viestinnässä.

Valmentajat: Anu Nylund, Kaisa Merilahti, Jonna Pitkänen, Anu Ruusila, Päivi Suutari

10. Uudistava matkailu

Valmennuksen tavoitteena on, että osallistuja

 • ymmärtää uudistavan matkailun käsitteen ja kuinka se eroaa kestävästä matkailusta.
 • tutustuu uudistavan matkailun suositeltuihin toimenpiteisiin osana ilmastotoimenpiteitä.
 • perehtyy uudistavan matkailun periaatteisiin ja osaa soveltaa niitä oman yrityksensä toimintaan.

Valmentajat: Elina Levula, Anu Nylund, Kaisa Merilahti, Anu Ruusila, Satu Åhlström

STF-polun klinikat

Jatkovalmennuksen moduulien ohella valmentajilta voi tilata klinikoita STF-polun askeleista yritysryhmille. Klinikalla tarjotaan tukea esimerkiksi kehittämissuunnitelman laatimiseen (askel 6), vastuullisuusviestintään (askel 5) tai sertifiointiin (askel 3). Tehokkainta on, että yksi klinikkatapaaminen keskittyy yhteen STF-polun askeleeseen.