Siirry sisältöön

Hanna Lak

Ready, Steady & Go -tasot

Tarjoamme matkailun kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen seuraavia valmennusmoduuleja. Autamme mielellämme kokoamaan moduuleista alueenne tarpeisiin soveltuvan kokonaisuuden.

Materiaali: Valmennuksissa hyödynnetään laajasti Visit Finlandin ajankohtaisia selvityksiä ja oppaita sekä valmentajan arvonluontimallia ja ajantasaista matkailualan tietoa.

Työtavat: Alustusten lisäksi esimerkkitapauksia, interaktiivisia työpajoja valmennuksen keston mukaan.

Toteutus: Kaikki valmennukset voidaan toteuttaa 1-2 tunnin webinaarina, joka toimii aihepiirin tutustumisena, puolen päivän tai koko päivän työpajoina. Koko päivän työpajassa osallistujat ehtivät aloittaa oman yrityksensä tarpeiden mukaisesti aihepiirin työstämisen. Useimmat aihepiirit vaativat yrityksen aktiivista työstämistä ja toimenpiteitä valmennuksen jälkeen. Parhaimpiin tuloksiin päästään, kun valmennukseen yhdistetään yrityskohtaista sparrausta yhteisvalmennuksen jatkoksi.

Analytiikan aarteet ja päätöksenteon salaisuudet: Matkailualan tiedolla johtamisella menestykseen

Valmennus luo vankan pohjan tiedolla johtamisen perusteille, prosesseille ja teknologialle matkailualalla. Yli 20 vuoden alan teknologian ja tiedolla johtamisen kokemuksella matkailualalla valmentaja johdattaa osallistujat data-analyysin maailmaan, auttaen ymmärtämään, kuinka yritys voi tehokkaasti hyödyntää dataa päätöksenteossa ja liiketoiminnan optimoinnissa.

Valmennuksessa pureudutaan matkailualan tiedolla johtamisen keskeisiin käsitteisiin ja prosesseihin. Osallistujat oppivat analysoimaan liiketoimintatietoa ja soveltamaan sitä päätöksenteossa. Käymme läpi konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka dataa voidaan käyttää matkailualalla menestyksekkäästi. Tavoitteena on antaa osallistujille käytännön työkaluja ja ymmärrystä siitä, kuinka datasta voi muodostua kilpailuetu.

Tunne markkinat: Matkailun toimintaympäristö ja trendien tulkinta tulevaisuuden navigaattorina

Valmennus vie syvemmälle matkailun toimintaympäristöön ja trendien tulkintaan. Valmentaja johdattaa osallistujat matkailualan muuttuvien vaikutteiden maailmaan ja herättelee osallistujia pohtimaan, miten toimintaympäristö- ja trenditiedoilla ennakoidaan tulevaisuuden matkailijoiden tarpeita.

Valmennuksessa käsitellään matkailualan nykytilaa ja tulevaisuuden suuntauksia. Osallistujat oppivat tunnistamaan ja hyödyntämään trendejä liiketoiminnan kehittämisessä. Käymme läpi käytännön esimerkkejä onnistuneista sopeutumisista trendimuutoksiin. Tavoitteena on varustaa osallistujat tiedolla ja taidoilla, jotka mahdollistavat joustavan ja kilpailukykyisen toiminnan muuttuvassa matkailualan maisemassa.

Tunne tuote: Tuoteanalyysistä asiakastyytyväisyyteen

Valmennus keskittyy matkailutuotteiden kehittämiseen asiakaslähtöisesti ja monipuolisesti tietoa hyödyntäen. Valmennuksessa tarkasteellaan tuoteanalysointeja, palvelumuotoilun malleja ja ansaintalogiikkan merkitystä asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi.

Valmennuksessa tutkitaan matkailutuotteiden elinkaarta ja luodaan ymmärrystä tuotekehityksen, palvelumuotoilun ja ansaintalogiikan keskeisistä periaatteista. Osallistujat oppivat arvioimaan tuotteidensa kilpailukykyä ja kehittämään niitä asiakaslähtöisesti. Tavoitteena on antaa osallistujille työkaluja ja strategioita, jotka edistävät matkailuyrityksen kasvua ja asiakastyytyväisyyttä.

Valmennuksen jatkotyöskentelyyn Kestävyyttä kehittämässä: Tiedolla johtamisen supervoima tulevaisuuden menestyksessä -valmennuspolku.

Tunne asiakkaat: Asiakastiedolla arvoa asiakaskokemukseen

Valmennus keskittyy asiakastuntemukseen ja sen hyödyntämiseen matkailuyrityksen liiketoiminnan johtamisessa. Valmennuksessa käydään läpi kuinka kerätä ja hyödyntää asiakastietoa menestyksekkäästi sekä tarkastellaan asiakastiedon roolia matkailuliiketoiminnassa. Valmennuksessa hyödynnetään myös Visit Finlandin kohdemarkkina- ja jakelukanavaselvityksiä sekä segmenttiopasta. Osallistujat oppivat käytännön menetelmiä asiakastiedon keräämiseen ja analysointiin. Käymme läpi tapauskertomuksia onnistuneista asiakaslähtöisistä lähestymistavoista. Tavoitteena on varustaa osallistujat tiedolla ja taidoilla, jotka mahdollistavat paremman vuorovaikutuksen asiakkaiden kanssa ja liiketoiminnan kasvun.

Valmennuksessa tunnistettujen asiakasymmärryksen ja tuotteistamisen jatkotyöskentelyyn sopii hyvin Teemasta tuotteiksi tiedolla ja tarinalla- valmennuspolku.

Tunne asiakkaat: Tunnista kohderyhmäsi, asiakkaasi ja vahvuutesi

Valmennus pohjautuu Visit Finlandin tuoreeseen kohderyhmäselvitykseen ja segmentointiin. Kohderyhmävalmennuksessa keskitytään matkailuyritysten tarpeisiin ja opastetaan osallistujia tunnistamaan oikeat kohderyhmät alueellisesti sekä hyödyntämään tietoa tuotteistamisessa sekä kohdennettuihin markkinointi- ja palvelustrategioiden luomisessa. Käymme läpi käytännön esimerkkejä onnistuneista lähestymistavoista ja kilpailuetua tuovista strategioista. Tavoitteena on antaa osallistujille konkreettisia työkaluja ja näkemystä, jotka voivat vahvistaa asemaa ja tuoda kilpailuetua kansainvälisessä matkailuliiketoiminnassa. Valmennuksen keston pohjalta tilaajan kanssa sovitaan valmennuksen laajuus sekä kohderyhmäsegmentit, joihin valmennuksessa keskitytään.

Kohderyhmäsegmentit neljän keskeisen kiinnostusalueen mukaan ovat: 1) Nature and discovery: Nature lover, Lifestyle traveller, 2) Culture and learning: Culture traveller, Foodie, Group traveller, LQBTQ+ 3) Entertainment and wellbeing: City life enthusias, Sun and beach lover, Wellbeing seeker 4) Sports and activities: Outdoor explorer, Active hobbyist

Valmennuksessa tunnistettujen segmenttien ja konseptipohjien jatkotyöskentelyyn sopii hyvin Teemasta tuotteiksi tiedolla ja tarinalla- valmennuspolku.

Tunne kanavat: Kanavien hallinta tuloksentekijänä matkailualan maailmanvalloituksessa

Valmennuksessa keskitytään myynnin, markkinoinnin ja jakelukanavien hallintaan matkailualalla. Matkailualan myynnin ja markkinoinnin periaatteiden lisäksi valmennuksessa keskitytään alan digitaalisiin myynti- ja jakelukanaviin. Osallistujat oppivat kehittämään vahvoja markkinointistrategioita ja hallitsemaan jakelukanavia tehokkaasti. Käymme läpi käytännön esimerkkejä onnistuneista toimenpiteistä. Tavoitteena on antaa osallistujille työkaluja ja näkemystä, jotka tukevat matkailuyrityksen kasvua ja asiakasvirtojen hallintaa.

Valmennuksen jatkoksi sopii Matkailuyrityksen Digiloikan ABC 2.0. -valmennuspolku, jossa syvennytään digitaalisuuden kehittämiseen yksityiskohtaisemmin.

Ennakoi & ennusta: Matkailun kristallipallo – näe huomisen menestys

Valmennuksessa opitaan tunnistamaan tulevaisuuden mahdollisuuksia ja haasteita, jotta yritykset voivat paremmin suunnitella kestävää liiketoimintaa. Valmennuksessa tarkastellaan matkailualan nykytilaa ja tutustuaan alan näkymiin sekä tulevaisuuden suuntauksiin. Osallistujat oppivat soveltamaan strategista ennakointia liiketoiminnan kehittämisessä sekä hyödyntämään taktista ennustamista. Tavoitteena on antaa osallistujille työkaluja ja näkemystä, jotka auttavat olemaan valmiina muuttuvan matkailualan haasteisiin ja luomaan kestävää kilpailukykyä.

Tiedä hinta: Matkailualan hinnoittelun taide

Valmennuksessa pureudutaan matkailualan hinnoitteluun ja hinnoittelustrategioihin. Valmentajan johdatuksella käydään läpi kuinka optimoida hintarakenteita ja luoda arvoa asiakkaille. Valmennuksessa käsitellään erilaisia hinnoittelumalleja, sopimusmalleja ja strategioita matkailualalla ml. dynaaminen hinnoittelu. Osallistujat oppivat arvioimaan hinnoittelun merkitystä ja soveltamaan sitä liiketoiminnan kehittämisessä. Käymme läpi käytännön esimerkkejä onnistuneista hinnoittelustrategioista. Tavoitteena on antaa osallistujille työkaluja ja ymmärrystä, jotka tukevat matkailuyrityksen kannattavuutta ja tukevat asiakkaan kokeman arvon luomisessa.

Luo arvoa ja menestystä asiakkaille, työntekijöille, omistajille ja sidosryhmille -strateginen suunnittelu matkailualalla

Valmennus vie osallistujat syvemmälle strategisen suunnittelun maailmaan matkailualalla. Valmennuksessa luodaan pohja, miten yritys voi luoda arvoa asiakkaille, työntekijöille, omistajille ja sidosryhmille pitkäjänteisesti.

Valmennuksessa käsitellään matkailualan strategisen suunnittelun perusteita ja pitkäjänteisen menestyksen avaimia. Osallistujat oppivat kehittämään voittavaa visiota ja strategiaa, joka tukee yrityksen kasvua ja kehitystä käytännön esimerkkien avulla. Tavoitteena on antaa osallistujille työkaluja ja näkemystä, jotka auttavat heitä rakentamaan kestävää menestystä matkailualalla.

TIEDOLLA JOHTAMISEN TEHOKAS TYÖKALU: RÄÄTÄLÖITY TIEDONJAKOALUSTA (VALMENNUSKOKONAISUUS TARJOUSPYYNNÖN MUKAISESTI)

Valmennuksessa analysoimme nykytilanteen ja rakennamme suunnitelman räätälöidylle tiedonjakoalustalle, joka vastaa päivittäisiin tarpeisiin päätöksenteossa, ennakoinnissa ja laadukkaassa tiedonkulussa ja viestinnässä. Yhdistämällä olemassa olevat järjestelmät ja matkailualalle sopivat tarjolla olevat teknologiaratkaisut, luomme tiedonjakoalustan, joka tarjoaa olennaista tietoa 24/7. Tämä yksi keskitetty alusta kokoaa tarpeellisen ja ajantasaisen tiedon yhteen ja varmistaa sen käytettävyyden eri tilanteissa. Tiedonjakoalustan käytön toimintamallit suunnitellaan ja jalkautetaan vastaamaan käyttäjien tietotarpeita tehokkaasti ja avoimesti. Valmennuskokonaisuuden rakennamme räätälöidysti tarjouspyynnön mukaisesti vastaamaan yrityksen tai alueen tarpeita.

Valmennus toteutetaan yhdessä Tarja Kivilahden, Konsultointitoimisto Tarja Kivilahti, kanssa.

DIGILOIKAN ABC 2.0, 5-6 pv (READY & STEADY)

Digiloikan ABC 2.0 valmennuspolussa paneudutaan matkailuyrityksen digitaaliseen asiakaspolkuun, myyntijärjestelmiin, ostettavuuteen, markkinointiin ja tiedolla johtamiseen. 

Lue lisää Digiloikan ABC 2.0 -valmennuskokonaisuudesta.

Lisätietoja

Matkailualan tuottojohtamisen asiantuntija ja tiedolla johtamisen puolestapuhuja. Tiedolla johtamisen kokemusta on kertynyt niin kotimaassa kuin globaaleilla matkailumarkkinoilla peruspalveluista luksukseen vuodesta 2001. Valmennuksissa keskiössä ovat asiakkaan, kohderyhmien ja markkinoiden tunteminen ja siten kysynnän ymmärtäminen tietoon ja kokemukseen perustuen. Nämä toimivat pohjana tuotteistamisessa ja hinnoittelussa luoden arvoa niin asiakkaille kuin sidosryhmille. Hanna on pidetty kouluttuja ja valmentaja, jonka asiakkaat jatkavat yhteistyötä usein vuosia alkuperäisen projektin jälkeen.

Hanna Lak
HMMH Consulting Oy
data-analysis-intuition-value
hanna.lak (at) hmmhconsulting.com
Puh. +358 40 1868 409
www.hmmhconsulting.com
www.revenueforum.fi
www.benchmarkingalliance.com
www.travelnews.fi