För en ansvarsfull turism

För att turismen ska kunna möta den föränderliga efterfrågan och fortsätta att växa måste utvecklingen vara hållbar. För detta ändamål har Visit Finland utvecklat programmet Sustainable Travel Finland för turistföretag och turistorter och det Sustainable Travel Finland -märke som man kan förvärva genom att ta del av programmet. 

Nu är det dags att agera! Den största miljörisk som världen för närvarande står inför är klimatförändringen. Vi förbrukar naturresurser mycket snabbare än de kan förnya sig. Turismens roll som en del av världsekonomin växer. Klimatförändringen påverkar vart turistströmmarna i framtiden söker sig. Många av våra turistprodukter, som är beroende av väderfaktorer, är känsligast för klimatförändringen. För att kunna kontrollera detta krävs en proaktiv planering och ledning av turismen även på regional nivå. Det är dags att agera nu!

Idén med Sustainable Travel Finland -märket är att erbjuda företag och destinationer en konkret verktygslåda för hållbar turism som underlättar införandet av hållbara åtgärder och val i ortens eller företagets vardag. Att starta eller ansöka om Sustainable Travel Finland-utvecklingsstigen kostar inte företagen eller regionerna någonting, även om åtgärderna kan medföra kostnader och arbetet onekligen kräver tid och personresurser. Företag och regioner som tilldelats Sustainable Travel Finland -märket får tillgång till modellen för kontinuerlig utveckling, den senaste informationen om hållbar utveckling av turismen samt marknadsföringsstöd och extrasynlighet i Visit Finland -kanalerna.

En hållbar utvecklingsstig för turismen

Medan Sustainable Travel Finland-märket som en marknadsinriktad helhet kommer att underlätta kommunikationen om utbudet av hållbar turism i Finland, erbjuder det företagen och turistdestinationerna en 7-stegsstig för att utveckla hållbar turism. Utvecklingsstigen körs på Sustainable Travel Finlands onlineplattform, där uppfyllandet av programmets kriterier verifieras. Som stöd för programmet har man skapat en e-guide för hållbar turism, där man verifierar deltagarens grundläggande kunskap om utveckling av hållbar turism och gör deltagaren förtrogen med innehållet i programmet Sustainable Travel Finland. E-guiden är avsedd för alla turistföretag och destinationer/turistmål som ansökt om medlemskap i och antagits till programmet Sustainable Travel Finland.

Steg 1. Engagemang

 • Officiellt beslut om främjande av hållbar turism
 • Engagemang till de nationella principerna för hållbar turism
 • En person som samordnar hållbar turism utses

Steg 2. Att förbättra kunnandet

 • Att ta del av e-guiden för hållbar turism
 • Deltagande i Sustainable Travel Finland -utbildningen vid Visit Finland Akademin
 • Kartläggning av nuvarande tillstånd genom online-självbedömning. Självutvärderingen ger också destinationen regional information om företagsnätverkets nuvarande tillstånd och utvecklingsbehov.

Steg 3. Utvecklingsplan

 • Att utarbeta en plan för hållbar turism och utvidga den till att omfatta alla hållbarhetsområden

Steg 4. Ansvarskommunikation

 • Att på ett öppet sätt informera den internationella allmänheten om åtgärderna för hållbar turism

Steg 5. Certifiering & Auditering

 • Företaget ska ha ett certifikat för hållbar turism eller ett program som motsvarar certifikatet.
 • Av turistföretagen i destinationens företagsnätverk ska 51 procent (inklusive företagen med den största omsättningen) inneha Sustainable Travel Finland-märket.

Steg 6. Verifiering & Mätbarhet

 • Överensstämmelsen med programmets kriterier verifieras på Sustainable Travel Finland-plattformen.
 • Förbindelse till de nationella indikatorerna för hållbar turism som ska införas under 2021.

Steg 7. Avtal & Kontinuerlig utveckling

 • Avtal om användning och giltighet av Sustainable Travel Finland -märket
 • Vi förbinder oss att regelbundet uppdatera vår kompetens, självbedömning, utvecklingsplan och våra indikatorer för hållbar turism, som behövs för att förnya STF-märket.

Genom utbildning hela regionen med

Vid Visit Finland Akademin hålls en utbildningsdag som särskilt planerats till stöd för programmet Sustainable Travel Finland. Sustainable Travel Finland -utbildningen är ett bra sätt att få igång ett regionalt program för hållbar turism. Konkret och pragmatisk övning ger goda baskunskaper och utgångspunkter för systematisk marknadsföring av hållbar turism på företagsnivå. Utbildningsdagens innehåll baserar sig på en kartläggning av turistföretag år 2018, där turistbranschens aktörer bl.a. tillfrågades om utbildningsbehov och utbildningsfrågor.

Utbildningsdagen har planerats för företagsgrupper så att övergången till plattformen Sustainable Travel Finland vid dagens slut går lätt och resan mot Sustainable Travel Finland -märket påbörjas. Även om innehållet i utbildningskonceptet i stort sett är detsamma, skräddarsys träningen alltid med hänsyn till områdets särskilda behov.

Träningen är en inspirerande start på Sustainable Travel Finland -utvecklingsstigen, och varje deltagares aktiva medverkan har stor betydelse för utbildningsdagens utfall.

Bekanta dig med Sustainable Travel Finland -utbildningen och utbildarna.

Anslut dig till programmet Sustainable Travel Finland

Programmet lämpar sig för alla turistföretag och turistorter i Finland (regionala organisationer, destinationer). Man kan och bör komma med, även om man ännu inte har inlett åtgärder för hållbar utveckling, då programmet erbjuder de verktyg som behövs för att främja hållbar turism. Ansökan bör fyllas i av den person som koordinerar företagets eller destinationens/turistmålets hållbara turism.  

Anslut dig till programmet här!

Innehavare av STF-märket

Ansökan om Sustainable Travel Finland har kunnat lämnas från och med 1.6.2020, och märket har redan tilldelats över 200 företagen i Finland. Lär känna STF-märkta företag och ta del av Finlands utbud av ansvarsfull turism på Visit Finlands webbplats.