Siirry sisältöön

1. valmennus

Kulttuurimatkailun toimialojen kuvaukset

Johdanto aiheeseen

Kulttuurimatkailutuotteita tehtäessä suositellaan kolmen eri toimialan välistä yhteistyötä. Toimialat ovat kulttuuritoimijat, matkailutoimijat sekä kulttuurimatkailutuottajat. Tällaisella yhteistyöllä varmistetaan riittävä osaaminen kulttuurimatkailutuotteen eli matkailuteoksen tekemiseen. Kullakin taholla on omaa erikoisosaamista, joka on oleellista matkailuteoksen suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheissa. Valmennuspäivän tavoitteena on esitellä toimialat ja niiden tehtävät kulttuurimatkailun viitekehyksessä sekä kertoa mitä hyötyä yhteistyöstä on. Yhteistyön tavoitteena on saada valmiiksi Matkailuteoksia, jotka kestävät kansainvälisen vertailun matkailumarkkinoilla.

Oleellisimmat käsitteet ja niiden tarkoitukset:

Taide-/kulttuurisisältö: tarkoittaa jotain taiteeseen tai kulttuuriin liittyvää asiaa, joka on osana tuotetta. Taide tai kulttuuri voi olla mitä tahansa historiasta kansanperinteeseen, valokuvaukseen, kuvanveistoon, teatteriin, yhteisötaiteeseen ja kirjallisuuteen. Käsite on todella laaja ja sen nimikkeitä tulee tarkentaa aina tapauskohtaisesti.

Taide-/kulttuurisisältöinen matkailutuote: tarkoittaa taide-/kulttuurisisällön pohjalta tai pohjalle rakennettua tuotetta, joka tuotteistetaan matkailun tarpeisiin ja puitteisiin. Esimerkkinä tästä voi olla museokartanoon tuotettu draamakierros, jossa on vahva teatteri- tai kansantarinalähtöinen toteutus.

Matkailuteos: ero kulttuurimatkailussa ja taidesisältöisessä matkailussa (matkailuteos) on seuraava: kulttuurimatkailu voi olla paikkaan tai historialliseen ajankohtaan sidottua matkailua, kun taas taidesisältöinen matkailu sisältää aina jonkin teoksen, joka on toteutettu jollain taidetekniikalla ja suunniteltu osaksi matkailutuotetta.

Videolla asiantuntijoina:
•Terhi Hook, Visit Finland, kehityspäällikkö
•Sanna Kärkkäinen, Visit Rovaniemi, toimitusjohtaja
•Juha Iso-Aho, Humanistinen ammattikorkeakoulu, lehtori
•Juha-Pekka Natunen, Entra Oy, kulttuurimatkailutuottaja

Keskustelua

Tiimeissä: pohtikaa ryhmässä esiteltyjen toimialojen erityispiirteitä ja tarkoitusta kulttuurimatkailun viitekehyksessä. Kirjatkaa tärkeimmät asiat ylös.

Tehtävä 1

Tiimeissä: Pohtikaa mikä on tärkeää "toimenkuvissa"; mitä haasteita on itse kukin kohdannut? Miten tämä vaikuttaa juuri teidän tuotekehitykseen ja toimintaan? Aloittakaa oman tuotteen tekeminen, niin että listaatte erilaisia työtehtäviä kullekin toimialalle.

Keskustelua

Esitelkää edellisen tehtävän havainnot ideat koko ryhmälle ja keskustelkaa niistä yleisesti.

Tehtävä 2

Tiimeissä: Jakautukaa omiin tiimeihin, käykää tarkastuslistaa läpi ja täyttäkää sitä niin paljon kuin pystytte. Säilyttäkää tarkastuslista ja täyttäkää sitä, kun asiat etenevät.

Tietoa aiheesta

Matkailutoimijat voidaan tässä viitekehyksessä jakaa kahteen ryhmään: matkailuyrittäjiin (majoitus-, ravitsemis-, ohjelmapalveluyrittäjät tai kohde esim. museo tai vastaava). Toinen ryhmä: matkailuorganisaatiot, jotka voivat toimia tuotteen myyjinä/välittäjinä eteenpäin: kuten matkailutoimistot tai matkailun alueorganisaatiot (esim. E-P:n Matkailu, Turku Touring, Karelia Expert Matkailupalvelu tai myös matkatoimistot, kuten Pohjolan Matka jne.)

Matkailutoimija/-yrittäjä: voi toimia tuotteen ideoijana, suunnittelijana ja toteuttajana ottaen huomioon omat resurssit ja asiantuntemus aiheeseen. Mikäli kulttuurimatkailutuotteessa tai sen suunnittelu-/ kehitysvaiheessa on sisältöjä, joita matkailutoimija ei tunne tai tuntee vain osittain, tulee hänen ottaa mukaan kulttuurialan asiantuntijoita ja päinvastoin. Ideointi- ja suunnitteluvaiheessa tulisi matkailutoimijan itse vastata tuotteen matkailullisesta laadusta ja toimivuudesta. Hänen tulisi myös rinnastaa oma osaamisensa kulttuurin ammattilaisen toimintaan sekä heidän tuottamiin sisältöihin. Tällainen vuorovaikutteinen toiminta vähentää matkailutoimijan työtaakkaa ja varmistaa, että kulttuurisisältöjen toteutus tapahtuu ammattimaisesti ja ajankäytön kannalta tehokkaasti. Matkailutoimija toimii pääasiassa linkkinä asiakkaisiin, vastaa tuotteiden myynnistä ja on mukana käytännön matkailutoiminnassa.

Taiteilija/kulttuuritoimija: koska kulttuuri on laaja ala, ovat tämän sektorin toimijoita niin taiteilijat kuin muutkin kulttuurin ammattilaiset tai muuten riittävän osaamisen omaavat. Jokaisella on omat erikoistumisalueensa (esim. tanssi, käsikirjoittaminen, historian tuntemus, näytteleminen, kuvanveisto, jne), jotka hän tuntee hyvin ja osaa soveltaa niistä sisältöjä matkailuun. Taiteilija tuntee eri taidetekniikoita ja osaa niitä hyödyntäen tuottaa sisältöjä (teoksia). Kulttuuritoimija, kuten tutkija tai folkloristi, tuntee taas oman alansa ja voi tuottaa siitä sisältöjä matkailuun. Nämä toimijat ovat sisällöntuottajia/toteuttajia. He tarvitsevat toimivan työympäristön ja tietyt raamit, jotta he voivat kohdentaa työnsä kunnolla. Täytyy varmistaa, että kulttuurisisältö täyttää matkailun reunaehdot ennen kuin se voidaan laittaa myyntiin. Kun toimijat ymmärtävät toistensa tavoitteet, tarpeet ja toimintamenetelmät, niin yhteistyö helpottuu ja toivottuihin päämääriin päästää paljon suuremmalla todennäköisyydellä.

Kulttuurimatkailutuottaja: kulttuurimatkailutuottajatuottajan rooli on matkailun ja kulttuurin rajapinnassa, jossa hän toimii tulkkina, välittäjänä ja tuottajana. Tuottajan rooli on ymmärtää kummankin alan perusvaatimukset ja soveltaa niitä käytäntöön. Esimerkiksi suora vuoropuhelu matkailutoimijan ja taiteilijan välillä voi olla ongelmallinen, koska kumpikaan ei ymmärrä toistensa työnkuvaa saati toimintakenttää. Kulttuurimatkailutuottajan tarkoitus on muokata matkailun ja kulttuurin sisällöistä ymmärrettävät kokonaisuudet, joita kumpikin sektori voi sitten omalta osaltaan työstää eteenpäin. Kulttuuri- ja matkailualoilla on erilaiset käytännöt, sopimukset ja vaatimukset, joten tuottaja varmistaa, että teosten omistusoikeuksista ja vastaavista ei jää epäselvyyksiä. Joissain tapauksissa tuottaja voi tuotteistaa joko kulttuuri- tai matkailutoimijan kanssa valmiita tuotteita, jotka voidaan sellaisinaan laittaa myyntiin. Tällaisia ovat esimerkiksi taidesisältöiset tuotteet, joita matkailupalvelun tuottajat voivat ostaa/välittää sellaisinaan omille asiakkailleen. Toiminta on osittain samankaltaista kuin manageripalveluissa, mutta suurin ero on siinä, että kulttuurimatkailutuottaja osallistuu taiteilijan kanssa työhön ja tuotteistaa hänen osaamisensa matkailun käyttöön.

Suurin haaste on ja on ollut se, että tällä toimintasektorilla (kulttuurimatkailutuotanto) ei ole vakiintuneita käytäntöjä saati sitten kulttuurimatkailutuottajia. Matkailu- ja kulttuurisektori tekee yhteistyötä, mutta suuri potentiaali on jätetty käyttämättä. Ei ole nähty kannattavaksi rakentaa toimintaympäristöä niin pitkälle, että toimijat todella ymmärtäisivät mitä toinen tekee, miksi hän sen tekee ja miten hän sen tekee. Yhteistyön alkuasetelma voi olla hankala, mutta onnistuessaan lopputulos on varmasti vaivan arvoinen. Yllä esitetty toimijarakenne on varteenotettava vaihtoehto kulttuurimatkailun kehittämiseen kaupallisena ja tuottavana sekä ennen kaikkea toimijoille kiinnostavana toimialana. Toimijoiden ammattitaitojen yhteensovittaminen antaa hyvän pohjan kulttuurimatkailutuotteiden tuotantoon.

Mitä hyötyä yhteistyöstä on?

1. Saadaan markkinoille erottuvia ja mielenkiintoisia tuotteita
2. Enemmän käsipareja tekemään tuotteita
3. Uusia ideoita kulttuuri- ja matkailusektoreille
4. Merkittävää monialaista osaamista
5. Taloudellinen vastuu jakautuu
6. Uusia tulonlähteitä
7. Erottuvia tuotteita on helpompi markkinoida ja myydä
8. Selkeä työnjako eli ei tarvitse tehdä töitä, joihin ei ole osaamista

Välitehtävä

Tiimeissä: Kirjatkaa sisäiseen tuotekorttiin toimijat. Käsitellään seuraavassa kontaktipäivässä.