Siirry sisältöön

Juha Sorjonen

Ready Steady Go -tasot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN, UUDET TUOTTEET JA LIIKETOIMINTAMALLIT KORONATILANTEESSA (Ready-Steady)

Ymmärrä kokonaistilanne, ota tilanne haltuun, varaudu ja valmistaudu. Koronatilanne on muuttanut radikaalisti kuluttajakäyttäytymistä ja osa muutoksista ennakoidaan jäävän “uudeksi normaaliksi”. Valmennuksessa annetaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin. Mitä tapahtuu matkailussa? Mitkä asiat tulevat todennäköisesti muuttumaan? Kuinka kehitän yrityksen liiketoimintaa koronatilanteessa? Millaisia tuotteita ja palveluja kannattaa nyt kehittä ja mitä nyt kysytään? Miten voin soveltaa uusia liiketoimintamalleja ja ansaintalogiikkoja yrityksen perusliiketoimintaan? Miten projektoin oman liiketoiminnan kehittämisen? Valmennuksessa käydään läpi matkailun tilannekuvaa Suomessa, tutustutaan Korona-ajan uusiin tuoteinnovaatioihin ja erilaisiin liiketoimintamalleihin. Valmennuksen aikana osallistujat laativat itselleen liiketoiminnan kasvu- ja kehittämissuunnitelman rungon työkirjan ja sparrauksen pohjalta.

KAUPALLISTAMINEN JA TUOTTEISTAMINEN -VALMENNUS (Ready-Steady)

Kehitä, toimi ja viesti vastuullisesti ja kestävästi. Asiakaslähtöiset, vastuulliset ja kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ovat matkailijoiden mielessä entistä useammin. Valmennus on tuotteistus- ja kaupallistamiskoulutus, jossa kehitetään erottautuvia, vastuullisia ja kestävän kehityksen mukaisia tuotteita ja palvelukokonaisuuksia. Valmennuksessa käsiteltäviä aiheita ovat, mm. mitkä Suomen matkailun kärkiteemat ja avainmarkkinat sopivat parhaiten omalle yritykselle? Miten rakennan myyvän tuotteen ja palvelun? Mitkä ovat hyvän tuotteen ominaisuudet? Miten myyn ja markkinoinnin sekä kivijalassa että sähköisesti? Miten saan KeKen näkymään asiakkaille? Kuinka vastuullisuus ja turvallisuusviestintä tuodaan luontevasti esille kehitettyjen tuotteiden markkinointi- ja myyntitoiminnassa? Valmennuksessa tehdään yritykselle myös vastuullisuusviestintäsuunnitelma ja yritys saa valmiuden edetä kohti Sustainable Travel Finland -ohjelmaa. Valmennus sopii hyvin myös kotimaan markkinoiden tuotekehitystyöhön.

SISÄLLÖT JA OMA KANAVA KUNTOON - MATKAILUMARKKINOINNIN TYÖPAJA (Ready-Steady)

Matkailumarkkinointi on laaja-alainen käsite. Markkinointia voidaan tehdä monella monella eri tavalla ja erilaisilla budjeteilla. Markkinointi vaatii asiakastuntemusta, valintoja, pitkäjänteistä ja systemaattista arjen puuhaa. Matkailuyrityksen omat verkkosivut ovat yrityksen markkinoinnin kulmakivi. Valmennuksessa paneudutaan mm. seuraaviin kysymyksiin. Miten teen systemaattisesti laadukasta, kohderyhmävetoista ja puhuttelevaa markkinointia? Mikä on oman nettisivuni laatu ja rooli osana markkinointikoneistoani? Missä myynti- ja jakelukanavissa pitää olla mukana  ja millä tavoin? Miten suunnittelen, toteutan ja mittaan markkinointitoimet? Miten muotoilen kärkiviestit ja suunnittelen kampanjan? Miten rytmitän, budjetoin ja aikataulutan markkinointitoimet käytännössä? Kuinka pääsen eteenpäin? Kenen kanssa matkailumarkkinointia pitäisi tehdä? Ennen valmennusta osallistujille tehdään yrityksen verkkosivujen kuntotarkastus ja lähtötilakartoitus markkinoinnin nyky- ja tavoitetilan muodostamiseksi. Kartoitustyön pohjalta valmennuksessa rakennetaan osallistujille ohjatusti oma markkinoinnin kehityssuunnitelma, vuosisuunnitelman runko ja kanavakohtaiset käyttötavat ja viestinnälliset tulokulmat.

KANSAINVÄLISTYMINEN JA DIGITAALISET MYYNTI- JA JAKELUKANAVAT (Ready-Steady)

Iso osa asiakkaan ostopäätöksistä on jo tehty ennen kirjautumista yrityksen varausjärjestelmään tai verkkokauppaan. Auta asiakasta haaveilussa ja päätöksen teossa sisältömarkkinoinnin keinoin. Valmennuksessa käydään läpi matkailun keskeiset digitaaliset myynti- ja jakelukanavat, luodaan perusymmärrys yrityksen kansainvälistymispolulle ja kuinka sisältö- ja inbound-markkinointi vaikuttaa tunnettavuuden lisäämiseen, ostopäätökseen ja asiakassuhteen hoitoon. Valmennuksessa toteutetaan lähtötilakartoitus. Valmennuksessa sovelletaan myös Visit Finlandin Kansainvälistymisopasta ja verkkokurssia, joita täydennetään käytännön harjoituksilla. Koulutus keskittyy matkailutuotteen rakentamiseen, hinnoitteluun, jakeluteiden tunnistamiseen ja markkinointiviestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen. Valmennus luo osallistujalle valmiudet laatia oma kansainvälistymispolku, jossa on huomioitu mm. tuote- ja kanavalinnat ja markkinoinnin toimenpiteet markkina-alueittain. Valmennus sopii hyvin myös kotimaan markkinoiden tuotekehitystyöhön.

VASTUULLISUUSVIESTINTÄ ja MEDIAVALMENNUS -TYÖPAJA  (Ready-Steady)

Jos haluaa saada viestinsä kirkkaana läpi, on tärkeää ymmärtää, miten media toimii ja mitä vastuullisuusviestintä on käytännössä. Valmennus antaa osallistujille valmiuksia vastuullisuus- ja kriisiviestinnän toteuttamiseen, käytännön vinkkejä median kohtaamiseen ja ansaitun näkyvyyden rakentamiseen. Valmennuksessa osallistujat oppivat: Mitkä ovat TOP 5 -viestintäasiaa, joita jokainen yritys tarvitsee? Mitä on vastuullisuus-, kriisi- ja turvallisuusviestintä? Vinkkejä ja työkaluja vastuullisuusviestintään: Kuinka vastuullisuus ja kestävyys tuodaan mukaan viestintään? Miten luodaan “ansaittua näkyvyyttä” ja juttuja läpi medioissa? Minkälainen viesti on kiinnostava ja puhuttelee mediaa ja mistä niitä ideoita oikein löytää? Miten oma viesti kirkastetaan ja miten luodaan puheenaiheita? Miten mediasuhteita rakennetaan ja kehitetään? Miten onnistua haastattelussa toimittajan kanssa? Miten tuotelanseeraus, ajatusjohtajuus ja vastuullisuusraportointi liittyvät viestintään?

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN -VALMENNUS (Ready-Steady)

Sosiaalista mediaa voi hyödyntää usealla eri tavalla ja kanavavalikoima on suuri. Jokaisen yrityksen on löydettävä oma rooli ja muodostettava kirkas kuva miten sosiaalisessa mediassa toimitaan ja miten sitä hyödynnetään. Valmennuksessa perehdytään miten sosiaalisen mediaa voi soveltaa eri tavoin ja miten kohderyhmiä tavoitetaan mm. Facebookissa, Instagramissa, Linkedissä, Twitterissä, Youtubessa ja Googlen palveluissa. Valmennuksessa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin: Millaisin eri tavoin sosiaalista mediaa voi hyödyntää liiketoiminnassa? Missä kanavissa pitäisi olla mukana ja kuinka paljon? Millaista sisältöä sosiaalisissa medioissa kannattaa julkaista ja milloin? Kuinka teen somemarkkinointia käytännössä ja miten mittaan onnistumista? Kannattaako maksettu mainonta? Miten kohdennan ja jatkomarkkinoinnin some-kanavissa? Mitkä yritykset ovat onnistuneet somemarkkinoinnissa, keitä seurataan? Osallistujille tehdään lähtötilannekartoitus. Osallistujat saavat valmennuksessa läpileikkaavan perehdytyksen miten sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää yrityksen liiketoiminnan eri osa-alueilla. Osana valmennusta osallistujille luodaan ohjatusti omakohtainen sosiaalisen median toimintasuunnitelma/strategia kotimaan ja ulkomaiden matkailumarkkinoille.

TAVOITA, PALVELE ja SITOUTA DIGITAALISESTI:  Matkailuyrityksen Digiloikka -valmennus (Ready-Steady)

Valmennus nojaa Visit Finlandin Digitaalisuus -teemaoppaisiin ja Matkailuyrityksen Digiloikka ABC -verkkokurssin runkoon, joita täydennetään esimerkkiaineistoilla ja Avidly -työkirjoilla. Osallistujat oppivat valmennuksessa mistä eri osa-alueista yrityksen digitaalinen työkalupakki muodostuu ja miten yrityksen digitaalisuutta voidaan arvioida ja kehittää systemaattisesti. Valmennus antaa osallistujille kattavan kokonaiskuvan matkailuliiketoiminnan digitalisoimiseen, asiakkaiden kohtaamiseen ja palvelemiseen erilaisissa sähköisissä kanavissa asiakaspolkujen eri vaiheissa. Valmennuksen avulla osallistuja osaa arvioida millaisia digityökaluja yritys tulee tarvitsemaan tänään ja lähitulevaisuudessa, huomioiden esimerkiksi Facebookin ja WhatsAppin myyntikanavasuunnitelmat. Valmennuksessa luodaan myös osallistujakohtainen sähköisen liiketoiminnan tilannekartoitus ja yrityksen digitiekartta.

MATKAILUN ASIAKKUUDENHALLINTA (CRM) JA ASIAKASKOKEMUKSEN (CX) JOHTAMINEN (Ready-Steady)

Valmennuksessa sovelletaan Visit Finlandin Digitaalisen asiakaskokemuksen käsikirjaa jota täydennetään työkirjoilla, käytännön harjoituksilla ja Avidly-oppailla. Valmennuksessa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin. Mitä CRM tarkoittaa matkailussa? Mistä osa-alueista hyvä asiakkuudenhallinta ja asiakastuntemus muodostuu konkreettisesti? Miten asiakaslähtöinen toimintamallin viedään käytäntöön ja miten asiakkuuksia tulisi mitata? Mitkä ovat meidän asiakkaiden digitaaliset ostajaprofiilit ja mitkä ovat heidän asiakaspolut meidän digitaalisissa kanavissa? Mitä asiakkaista pitäisi tietää, miten asiakkaita segmentoidaan tai ryhmitellään? Miten sitoutan matkailijaa markkinoinnin eri keinoin? Mihin asiakasrekisteriä ja CRM-järjestelmiä käytetään? Miten markkinoinnin automaatio voi madaltaa sisäisiä markkinointikustannuksia, mutta samalla sitouttaa asiakasta seuraamaan markkinointisisältöjämme. Valmennuksessa kartoitetaan yrityksen asiakkuudenhallinnan (CRM) nykytila ja luodaan yritykselle omat asiakkuudenhallinnan ja asiakaskokemuksen kehittämiselle suuntaviivat ja tavoitteet.

MATKAILUN ALUEORGANISAATIOIDEN TOIMINTAMALLIT JA TIEDOLLA JOHTAMINEN (Ready-Steady)

Voimaa yhteistyöstä ja verkostoista! Matkailussa kumppanuudet ja yhteistyö ovat onnistumisen edellytyksiä.

Valmennuksessa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin: Miten yritykset ja julkisorganisaatiot pelaavat yhteen matkailun kehittämisessä, myynnissä, markkinoinnissa ja matkailuinfotoiminnoissa? Mikä on DMO- organisaatioiden roolit, tehtävät ja organisointimuodot? Miten alue- ja yrityskehitystyö, yritysten rooli, hankkeet ja Visit Finland -yhteistyö sovitetaan yhteen alueelliseen matkailun kehittämiseen ja myös kansalliseen matkailun edistämistyöhön? Miten hyödynnät matkailualueen asiantuntijaresursseja ja markkinointikoneistoja, DMO/DXO/DMC -toimijoita, Visit Finlandin asiantuntijuutta ja kansallisen tason toimenpiteitä? Miten matkailua kehitetään tiedolla johtamisen avulla? Osallistujille tehdään alkukartoitus ennen valmennusta. Valmennuksen kautta osallistujat saavat kokonaiskuvan oman alueen tai oman hankkeen nykytilasta, verkosto-/kumppanikartastosta ja ideoista oman alueen matkailun organisoitumiseen, verkostoihin, kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen.

VETOVOIMAINEN JA KEHITTYVÄ MATKAILUALUE JA TOIMIJAVERKOSTO (Ready-Steady)

Iso kuva kirkkaaksi! Matkailun kehittäminen ja verkostotyö on myös asiakaskokemuksen kehittämistä, brändin ja kyvykkyyksien johtamista. Yhteinen toimintakulttuuri ja pelisäännöt yhdistävät matkailun osa-alueita toisiinsa ja ohjaa toimijaverkoston toimintaa kohti yhteisiä päämääriä. Valmennus luo valmiudet kehittää kunnan, matkailualueen tai toimijaverkoston matkailua, tunnistaa kärkituotteet ja -markkinat ja valmistautua strategiseen kasvu- ja kehittämisprosessiin. Valmennuksessa käsitellään alueen matkailun koordinaatio- ja ohjaustoimintaa myös asiakaskokemuksen ja tiedolla johtamisen näkökulmasta. Valmennuksessa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin: Miten toteutetaan sujuvasti matkailun strategiaprosessi, millainen on hyvä strategia ja toimeenpano? Miten tunnistetaan alueen profiili, kärkikohteet, avaintuotteet ja päämarkkinat? Miten alueen tarjonta sopii kysyntään? Mitkä ovat alueen tiedolla johtamisen työkalut, tietolähteet ja avainmittarit? Kuinka katto- ja yhteismarkkinointi ja yhteistyöverkostot jalkautetaan osaksi alueen matkailun kehittämistyötä ja yritysrajapintaa? Mitä kestävä kehitys ja vastuullisuus tarkoittaa alueelle? Valmennuksessa tehdään myös alueen nykytilan arviointi ja luodaan valmiudet laatia matkailualueen ja toimijaverkoston kasvu- ja kehittämissuunnitelma. Valmennus sopii hyvin myös yritysverkostolle tai kehityshankkeelle.

RÄÄTÄLÖITY MARKKINOINNIN, VIESTINNÄN JA MAINONNAN VALMENNUS- JA KEHITYSOHJELMAT Esimerkiksi 5-10 valmennuspäivää

Avidly tarjoaa Visit Finland Akatemia -valmennuksiin osallistuville yrityksille ja organisaatiolle laajan valikoiman räätälöityjä ja tilanteeseen täsmäsovitettuja asiantuntija-, koulutus- ja valmennuspalveluja edellä mainituista valmennuskokonaisuuksista ja myös seuraavista teemoista:

 • Liiketoiminnan kasvattaminen markkinoinnin ja myynnin keinoin (growth hacking)
 • Monikanavamarkkinointi, digitaalinen ja offline markkinointi ja mainonta
 • Brändikehitys ja yritysilmeet
 • Verkkosivujen ja verkkokauppojen suunnittelu ja toteutus
 • Brändi-, markkinointi- ja viestintästrategiat
 • Sosiaalinen media
 • Asiakkuudenhallinta (CRM) ja asiakaskokemuksen johtaminen (CX)
 • Sisältö- ja inbound-markkinointi, markkinoinnin automaatio
 • Markkinoinnin johtaminen, markkinointi palveluna
 • Markkinointi-, media- ja mainostoimistopalvelujen hankinta
 • Mediasuunnittelu ja mediahankinnat
 • Ohjelmallinen ostaminen, dataohjautuva markkinointi
 • Hakukoneoptimointi ja hakukonemarkkinointi
 • Pakkaussuunnittelu
 • Tutkimus, asiakasymmärrys, markkinatestaus
 • Markkinoinnin teknologiat ja työkalut
 • Vastuullisuus, kestävä kehitys, kriisiviestintä
 • Viestintä, PR ja sijoittajaviestintä
 • Video- ja kuvatuotanto, animaatiot
 • Webcast ja streaming -lähetykset
 • Graafinen suunnittelu ja kuvaviestintä

Yhden valmennuksen tyypillinen kesto 1-2 työpäivä, koostamme myös useammasta päiväkohtaisesta valmennuksesta kolmen-viiden päivän valmennuskokonaisuuksia. Valmennukset voidaan toteuttaa myös ½ päivän mittaisina kokonaisuuksina peräkkäisinä päivinä. Valmennukset ovat muokattavissa keston ja sisällön suhteen myös alue-, hanke-, teema tai yrityskohtaisesti. Yhdistämällä monipuolista matkailu- ja markkinointiosaamista, laadukasta koulutusmateriaalia ja käytännön esimerkkejä luomme sisällöllisesti vaikuttavia, pedagogisesti toimivia ja käytännönläheisiä valmennuksia.

Koulutuksissa tehdään yritys- ja ryhmäkohtaisia tehtäviä ja tutustutaan Case -esimerkkeihin, joilla varmistetaan oppimisen konkreettisuus ja käytännön soveltuvuus. Valmennukset toteutetaan työpaja-, palvelumuotoilu-, valmennus-, fasilitointi- tai koulutustilaisuuksina, joko täysin tai osittain verkossa toteutettavina valmennuksina. Valmennus voi muodostua myös yleisestä osuudesta ja yrityskohtaisesta konsultaatiosta tai kehittämistyöstä (esim. Deminimis -tuen alainen kehittämistoiminta).

 

Avidlyn Visit Finland Akatemia valmennuksien kouluttajat:
Juha Sorjonen (vastuukouluttaja, koulutussuunnittelu ja yhteyshenkilö)
Tapauskohtaisesti valitut Avidlyn matkailu-, markkinointi-, viestintä- ja brändiasiantuntijat (mm. copywriterit, strategit, data-analyytikot, luovat suunnittelijat, projektipäälliköt, digi-, media- ja hakukoneasiantuntijat).

Opi ja kasva yhdessä meidän kanssamme! Tutustu myös valmennuksissa hyödynnettäviin esimerkkioppaisiin ja työkirjoihin: https://www.avidly.fi/opi-ja-kasva

Tutustu tarkemmin kattavaan palveluvalikoimaamme osoitteessa: https://www.avidly.fi/palvelut

Lisätietoja

Juha on kehittänyt yritys- ja aluevetoisesti Suomen matkailua niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Vahvuutena on laaja-alainen valmennus- ja koulutusosaaminen etenkin tuote- ja palvelukehityksestä, kumppanuuksista, yhteismarkkinoinnista ja matkailuyrityksien liiketoiminnan kehittämisestä. Laaja-alainen kokemuspohja asiakkuudenhallinnasta, digitaalisuudesta sekä markkinoinnin käytännön suunnittelusta ja toteutuksesta sekä asiakkaan että palveluntarjoajan puolelta.

Juha Sorjonen
Avidly Oyj
juha.sorjonen (at) avidlyagency.com
Puh. +358406610131
www.avidly.com