Ydintehtävät

1. Kehitämme matkailullista Suomi-kuvaa maailmalla

Visit Finlandin päätehtävänä on Suomen matkailullisen imagon kehittäminen maailmalla. Käytännössä tämä tarkoittaa markkinointia. Strategian mukaisesti eri markkinoilla painotetaan eri toimenpiteitä riippuen mm. siitä, mikä on Suomen tunnettuus kyseisessä maassa.

Visit Finland toteuttaa markkinointitoimenpiteitä yhteistyössä alan yritysten, muiden vienninedistäjien ja Team Finland -verkoston kanssa. Panostamme strategisen maakuvamarkkinoinnin lisäksi taktiseen markkinointiin.

Suomi-kuvan yleinen koordinaatiovastuu on Valtioneuvoston kanslian (VNK) puheenjohdolla toimivalla Finland Promotion Boardilla, jossa Visit Finland on jäsenenä.

2. Keräämme ja analysoimme markkinatietoa matkailuelinkeinon tarpeisiin

Visit Finland kerää ja tuottaa jatkuvasti uutta tietoa eri markkinoilta. Kohderyhmien sekä matkailun trendien tunteminen ovat avainasemassa markkinointitoimenpiteitä ja matkailutuotteita suunniteltaessa.

Asiantuntijamme keräävät ja analysoivat tietoa yhteistyössä matkanjärjestäjien, kansainvälisten järjestöjen, tutkimuslaitosten, edustustojen ja kotimaisten toimijoiden kanssa.

3. Tuemme matkailualan yritysten ja alueiden kansainvälistymistä, tuotekehitystä ja tuotteistamista

Visit Finland valmistelee, koordinoi ja toteuttaa valtakunnalliseen matkailustrategiaan pohjautuvia teemahankkeita. Tavoitteena on aktiivinen yhteistyö matkailupalvelujen tuottajien ja myyjien välillä sekä edistää verkottumista.

Osallistumme matkailukeskusten laajoihin tuotekehityshankkeisiin ja alueellisten matkailustrategioiden ja -ohjelmien laadintaan.

Tärkeässä osassa on myös matkailun merkityksen ja mahdollisuuksien välittäminen alaa rahoittaville ja kehittäville organisaatioille.

Toimintamalli

Valituilla kohdemarkkinoilla Visit Finland -tehtäviä hoitavat Business Finlandin toimistoissa nimetyt matkailutoimialan asiantuntijat tai Visit Finland -edustajat. Tehtävät ovat markkinointi, myynninedistäminen, markkinoiden seuranta ja tiedonvälitys analysointia varten. Myynninedistämisen tiimi Helsingissä koordinoi kaikkia toimenpiteitä Visit Finlandin kohdemarkkinoilla.

Kotimaassa painopiste on alueellisen ja teemallisen yhteistyön rakentamisessa ja toimivien yritysverkostojen muodostamisessa. Visit Finland tukee yrityksissä tapahtuvaa tuotekehitystä tuottamalla yhteisiä työkaluja tuotteistamiseen sekä neuvontaa ja valmennusta kansainvälistymisen edistämiseksi.

Resurssit

Toiminta rahoitetaan pääosin valtion budjetista. Henkilöstön määrä on noin 60.