Työkalut

työkaluja kulttuurituotteiden ja -palveluiden lisäämiseksi

Culture Finland katto-ohjelman tuottamat työkalut ovat yritysten, kehittäjien, hankkeiden ja muiden toimijoiden vapaasti käytettävissä.

Tutustu myös kulmat.fi -sivuston työkaluihin.

 

Culture Finland -kriteerit ja suositukset tuotteistamisen tueksi

Kulttuurimatkailutuotetta voidaan lähteä luomaan useista eri lähtökohdista. Culture Finlandin laatimat tuotekriteerit ja -suositukset antavat suuntaa erilaisten kulttuurimatkailutuotteiden luomiseen sekä toimivat tarkistuslistana tuotetta viimeistellessä. Tuotekriteereissä esitellään kansainvälisille markkinoille valmiin tuotteen perusedellytykset. Tuotesuosituksissa on eritelty erilaisten kulttuurisisältöjen (esim. tapahtumat, käyntikohteet, kädentaidot, arkkitehtuuri, design jne) matkailullisessa tuotteistamisessa huomioitavia osa-alueita.

Valmennusmateriaalia luovien sisältöjen matkailulliseen tuotteistamiseen

Luova matka -hankkeessa pilotoitu Culture Creators -valmennus tarjosi oppeja luovien alojen sisältöjen matkailulliseen tuotteistamiseen. Valmennuksessa käsiteltiin tuotteistamisprosessia aina ideavaiheesta kansainväliseen myyntiin saakka. Kaikki valmennuksessa tuotettu materiaaali löytyy kulmat.fi -sivustolta.

E-oppimiskokonaisuus Tapahtuman järjestämisen turvallisuus

Tapahtuman järjestämisen turvallisuus -oppimateriaali käsittelee erilaisten tapahtumien järjestämiseen liittyviä turvallisuusasioita. Lainsäädäntö määrittelee tapahtumat yleisötilaisuuksiksi. Tässä materiaalissa käytämme yleisötilaisuuksista sanaa tapahtuma, sillä se on vakiintunut termi puhekielessä. Oppimateriaali on tehty käytännönläheiseksi ja tavoitteena on kuvata tapahtuman turvallisuus sen järjestämisen eri vaiheissa. E-oppimismateriaaliin tästä linkistä.

Evästä matkailuun -opas

Evästä matkailuun -opas antaa elintarvike- ja matkailuyrittäjien ja -kehittäjien käyttöön hyviä käytänteitä ja malleja ruokamatkailun kehittämiseksi liittyen esimerkiksi verkosto- ja jakelukanaviin, logistiikkaan, tuotteistamiseen ja kannattavuuteen. Oppaassa on mukana reseptejä, harjoituksia, vinkkejä ja linkkejä ruokamatkailijan parempaan palveluun. Sen on tuottanut Haaga-Helian Ruoka&Matkailu -hanke.

 

Miten rakennetaan kulttuurimatkailureitti? Tutustu

kulttuurimatkailureittioppaaseen!

Suomi on vuodesta 2018 lähtien mukana Euroopan neuvoston (EN) kulttuurireittien laajennetussa osittaissopimuksessa (EPA). Sopimuksella edistetään rajat ylittävien kulttuurireittien kehittämistä, vahvistetaan tietoisuutta eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä ja edistetään kulttuurimatkailua. Kulttuurireitit ovat kestävän matkailun kehittämisen välineitä.

 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ”Kulttuuripalvelut saavutettavaksi matkailijoille – kulttuurimatkailureittien kehittäminen” hankkeessa tuotettiin reittitoiminnan opas, joka jäsentää ja mallintaa ratkaisuja reittitoiminnan verkostoitumiseen ja toiminnan jatkuvuuteen liittyviin haasteisiin.

15.5.2018

Ladattavat