Tutkimukset ja selvitykset

tutkimuksia ja selvityksiä kulttuurimatkailutuotteiden kehittäjille

Jakelukanavakartoitukset tuovat helpotusta kansainväliseen markkinointiin. Selvityksiin on valikoitu soveltuvia myynti- ja markkinointikanavia toimijoiden helposti hyödynnettäväksi. Mukana matkanäjärjestäjät, some, blogit ja kuluttajayhteisöt. Selvitykset ovat Venäjän, Saksan, Iso-Britannian ja Ranskan markkinoilta. Erityisesti on kiinnitetty huomiota jakelukanaviin, joita yksittäinen pienikin toimija voi edullisesti tai jopa ilmaiseksi hyödyntää.

Kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivat rahoitukset -selvitys palvelee kätevänä hakuteoksena, josta voi hakea itseään kiinnostavia rahoitusmahdollisuuksia. Selvityksessä ovat mukana maakunnalliset, valtakunnalliset ja EU:n rahoitusmahdollisuudet sekä eri säätiöiden ja yhdistysten tarjoamat rahoitukset. Toimii parhaiten verkkoversiona, josta pääsee suoraan eri rahoitustahojen omille sivustoille.

Kulttuurista särmää matkailun kehittämiseen -selvitys kartoittaa kehittämistyön perustaksi ajankohtaisia linjauksia ja hyödynnettäviä kulttuurisia voimavaroja. Se on osoitettu kaikille kulttuurimatkailun toimijoille.

Eurooppalainen kulttuurimatkailun edistäminen ja Suomiyhteisistä haasteista laajapohjaisiin ratkaisuihin – selvitys antaa kuvan, mitä muualla Euroopassa tehdään kulttuurimatkailun kehittämisessä. Selvitys kartoittaa Euroopan unionin matkailu- ja kulttuuripoliittisia linjauksia, ohjelmia ja hankkeita, sekä niitä pohjustaneita keskeisten verkostojen kannanottoja.

Matkailu ja kulttuurin syke on Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen -toimintaohjelman loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän laatima Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen -toimintaohjelma 2009-2013 edisti osaltaan hallitusohjelman tavoitetta vahvistaa kulttuuriyrittäjyyttä ja -vientiä, luovaa taloutta ja Suomen maakuvaa. Ohjelma täydensi Suomen kulttuuriviennin kehittämisohjelmaa sekä tuki Suomen matkailustrategian ja sen pohjalta annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen toteuttamista.

Kiinnostaako Suomi kulttuurimatkailukohteena? Tutkimuksessa tarkasteltiin Iso-Britannian, Ranskan. Ruotsissa, Saksan ja Venäjän kansalaisten ajatuksia kulttuurimatkailusta, heidän kulutuskäyttäytymistään kulttuurilomalla sekä heidän halukkuuttaan kulttuurilomalle Suomeen.

Suomalaisten kulttuuritapahtumien matkailullinen merkittävyys ja kansainvälinen potentiaali. Tutkimuksessa tuotettiin perustietoa suomalaisesta kulttuuritapahtumien kentästä ja selvitettiin kulttuuritapahtumien matkailullista merkittävyyttä sekä kansainvälistä potentiaalia.

TUTUSTU MYÖS NÄIHIN

Miten ansaita aktiviteeteilla – opas yrittäjälle. Tämän Outdoors Finland -opaskirjan ja analyysipohjien avulla voi tehdä seurantaa mm. aktiviteettipalvelujen tuottamisen kannattavuudesta ja hinnan asetannasta. Oppaassa avataan hinnoittelun ja kustannuslaskennan erityispiirteitä ja se on sovellettavissa myös kulttuurielementtejä sisältäviin tuotteisiin. Oppaassa on helppokäyttöiset esitäytetyt Excel-pohjat, jotka täyttämällä yritys saa kuvan omien palveluidensa kannattavuudesta ja asemasta markkinoilla.

Maiseman tarina – opas maisemapalveluiden tuottamiseen -kirja antaa työkalut paikan luonnon ja kulttuuriperinnön tuotteistamiseen. Se vastaa kysymyksiin, miten paikasta tehdään tuote sekä miten palvelu rakennetaan kohtaamaan asiakkaan tarpeet. Oppaan on julkaissut Maa- ja kotitalousnaiset ja Sitra.

Kasvunvara – työkaluja parempaan palveluun. Opas tarjoaa työkaluja paremman palvelun, hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistämiseen. Miten palvella asiakkaita entistä paremmin? Mikä ihmeen palvelupolku – pitäisikö minun siitä yrittäjänä jotain tietää? Kasvattavatko nämä asiat minun liikevaihtoani? Miten tätä tehdään ihan oikeasti? Oppaan on julkaissut Sitra.

KOULUTUSTA

Kulttuurimatkailun osaaja -koulutus on tarkoitettu kulttuurialalla työskenteleville henkilöille. Koulutus sopii sekä pienen kulttuuritoimijan että isomman organisaation laadun kehittämiseen. Opiskelijat suorittavat matkailualan perustutkinnon, matkailupalvelujen tuottajan suuntautumisalan. Koulutus kestää 1,5-2 vuotta. Koulukseen sisältyy 16 lähiopetuspäivää. Culture DQN® -ohjelma on Haaga-Perhon kulttuuripainotteinen laatuohjelma, joka sopii erinomaisesti verkostolle tai alueelle, jossa on sekä kulttuuri- että matkailutoimijoita. Ohjelman aikana kulttuuri- ja matkailutoimijoille muotoutuu yhteinen kieli ja yhteistyömalli, joka kasvattaa molempien toimijoiden osaamista kulttuurimatkailusta.

Laatutonni on matkailualalle räätälöity laadunkehittämisohjelma. Laatuverkko mahdollistaa jatkossakin verkossa tapahtuvan opiskelun.

22.8.2016