Teemat

tuotekehityksen teemat

Tuotekehityksessä jatketaan jo päättyneissä kasvuohjelmissa tehtyä kehittämistyötä ja hyödynnetään niissä luotuja toimintatapoja. Vanhojen teemojen, kulttuuri ja kesäaktiviteetit, kehittäminen jatkuu. Matkailu 4.0:n projektien kautta on saatu täysin uusia, kasvupotentiaalia omaavia niche-teemoja, kuten koulutuksellinen matkailu, urheilumatkailu ja terveysmatkailu. Lisäksi teemallisina projekteina ovat alkaneet ruokamatkailu, luksus ja kestävä kehitys (poikkileikkaavana teemana). Keskeisenä toimintatapana ovat kuitenkin suuraluekohtaiset partneruustoimenpiteet ja tuotelähtöinen kehittäminen, jossa tuotetyyppien ympärille määritellään tuote-ekosysteemit. Teemat tuottavat sisältöä tuote-ekosysteemeille ja sitä kautta Visit Finlandin maakohtaisille toimenpiteille. Visit Finland Akatemian partnerivalmentajaverkosto toimii jatkeena ja lisäresurssina kehittämiselle.

Tärkeällä sijalla on digitaalisuuden kehittäminen, johon panostetaan erityisesti, mm. luomalla valtakunnallinen Suomen matkailun digitiekartta.

Tuotekehityksen tavoitteena on ohjata ja koordinoida eri puolilla maata tehtävää kehitystyötä, edistää yritysten verkostoitumista sekä tuotteiden paketointia, digitalisten palveluiden kasvua ja varmistaa tuotteiden riittävä laatu ja vientikelpoisuus. Kehitystyön tavoitteena on myös ohjata tarjonnan kehittämistä samansuuntaiseksi Suomen matkailukuvan viestinnän kanssa. Kehittämistyö noudattaa Matkailun tiekartan 2015-2025 tavoitteita.