Perhematkailun kehittämisstrategia Suomen lähimarkkinoille vuoteen 2006

Julkaistu 3.5.2000

Matkailun edistämiskeskuksen Norjan, Ruotsin, Baltian ja Venäjän toimistojen aloitteesta on aloitettu projektityö, jonka tavoitteena on luoda Suomeen valtakunnallinen perhematkailustrategia vuoteen 2006 asti. Strategia painottaa lapsiperhematkailua ja sen kohdealueina ovat nimenomaan edellä mainitut lähimarkkinat. Aikaperspektiiviksi on valittu seuraava Euroopan Unionin ohjelmakausi mahdollisia EU-rahoitusta saavia hankkeita silmälläpitäen.

Ennen varsinaisia strategisia toimenpide-ehdotuksia Suomen Matkailun Kehitys Oy selvitti alueellisilla kirjekyselyillä maakuntien liitoilta, TE -keskuksilta ja matkailun suuralueorganisaatioilta heidän näkemyksiään perhematkailun kehittämiseksi. Vastaajia pyydettiin myös luettelemaan toiminta-alueillaan olevat hankkeet perhematkailun kehittämiseksi sekä Suomen kolme tärkeintä perhematkailukohdetta tai -tuotetta. Tämän kyselyn tulokset on esitelty luvussa 2.1.

Lisäksi Suomen Matkailun Kehitys Oy selvitti perhematkailun kannalta keskeisten organisaatioiden intressit ja kehittämissuunnitelmat. Metodina käytettiin haastatteluja, jotka pääsääntöisesti tehtiin henkilökohtaisesti. Puhelinhaastatteluja käytettiin muutamassa tapauksessa aikataulusta tai pitkistä välimatkoista johtuen. Haastattelujen luottamuksellisuuden vuoksi tulokset esitetään luvussa 2.2. niin, ettei vastauksia voi yhdistää vastaajiin.

Perhematkailun nykytila-analyysi laadittiin jo olemassa olevaa tutkimus- ja tilastoaineistoa hyväksi käyttäen. Nykytila-analyysin tavoitteena on antaa yleistä tietoa kohdemaiden perhematkailupotentiaalista, matkailijoiden rahankäytöstä, kulutustottumuksista jne. Nykytila-analyysi on esitelty luvuissa 2.4. ja 2.5.

Varsinaiselle kehittämisstrategialle luotiin puitteet työpajassa, joka pidettiin 19.8.1999. Työpajaan osallistui 55 perhematkailun kehittämisestä kiinnostunutta matkailun ammattilaista. Työpajan kulku ja tulokset on esitetty tämän raportin kappaleessa 3.

 

Perhematkailun kehittämisstrategia Suomen lähimarkkinoille vuoteen 2006
Publication: Helsinki: Matkailun edistämiskeskus, 2000 
Pages: 40 s.
Series: MEK A: 106
ISBN: 952-5079-19-8
ISSN: 0355-6204
Ilmestynyt vain painettuna