Merellinen saaristo: Markkina- ja benchmarking-selvitykset

Julkaistu 2.10.2015

Tietoa kohdemarkkinoista, jakelukanavista ja parhaista käytännöistä

Merellinen saaristo -ohjelman taustatutkimukset toteutettiin kesällä 2015. Tavoitteena oli hankkia tietoa valituilta kohdemarkkinoilta (Italia, Ranska, Saksa ja Sveitsi) sekä Merellinen saaristo -tuotteiden potentiaalisista jakelukanavista. Samalla selvitettiin jakelukanavien tarpeet saaristomatkailutuotteiden myynnin tehostamiseksi. Tämä tutkimus toteutettiin haastattelemalla matkanjärjestäjiä markkina-alueilla. Sähköisellä kyselytutkimuksella koottiin tietoa kunkin maan matkailijoilta ja saatiin lisätietoa potentiaalisten matkailijoiden motiiveista matkustaa Suomen saaristoon.

Valitut kansainväliset konseptit benchmarkattiin ja tarkasteltiin erityisesti hyviä käytäntöjä, tuotekehitystä, konseptia ja markkinointia ohjelman kehittämistyön pohjaksi. Benchmarking-kohteiksi valittiin Tukholman saaristo, Lofootit Norjasta, Irlannin länsirannikko ja Pohjois-Saksan rannikko.

Saariston tuotteille on kysyntää – ostopäätös tehdään verkossa

Tutkimusten perusteella alue on markkinoilla suhteellisen tuntematon, minkä vuoksi niin matkanjärjestäjät kuin sähköiseen kyselyyn vastanneet potentiaaliset matkailijat eivät osanneet tarkentaa, mitä kohteelta odottavat. Esitellyt teemat vaikuttivat kuitenkin kiinnostavilta ja niistä hautaan lisätietoa. Portti-konseptia voidaan hyödyntää sekä alueen tunnettuuden rakentamisessa että myynnin tehostamisessa, mutta konseptin täytyy olla hyvin rakennettu.

Matkanjärjestäjät ostavat palvelut mieluiten moduuleina tai räätälöitävinä valmismatkoina. Tämä edellyttää tarjonnan rakentamista useamman palvelutuottajan kesken. Vaikka monet ostavat Suomen matkansa vielä matkatoimistosta, ostopäätökset tehdään yleensä verkossa (online).  Tämä on tärkeä muistaa, kun suunnitellaan palvelujen saavutettavuutta ja optimoidaan osto- ja palvelupolkuja.

Merellinen saaristo -hanke auttaa suomalaisia yrityksiä myynnissä ja tuotteistuksessa

Merellinen saaristo -hankkeelta odotetaan konkreettisista apua myyntiin ja tuotteistukseen. Ulkomaisten matkanjärjestäjien ottaminen mukaan tuotekehitysprosessiin helpottaa paitsi tuotteiden myyntiä, tarjoaa myös oivan mahdollisuuden suomalaisille yrityksille asiakasymmärryksen syventämiseen.

Benchmarking-tutkimuksista saatiin tärkeää ja mielenkiintoista tietoa yhteistyön rakentamiseen, mutta myös koko alueen markkinointiin. Irlannin rannikko tarjoaa paljon samoja elementtejä kuin oma rannikkoalueemme. Rannikolta nostetaan esiin kiinnostavia kohteita ja teemoja. Tämä auttaa koko rannikon markkinoinnin suunnittelussa. Lofootit kohteena on tuotteistettu hyvin ja erityisesti helppoon ostettavuuteen on kiinnitetty huomiota. Hyödyntämällä eri benchmarking-kohteiden hyviä käytänteitä pääsemme omassa työssä nopeammin eteenpäin.

Kotimaisia toimijoita haastattelemalla saatiin pohjatietoa olemassa olevista tuotteista ja retkistä, joita kehittämällä ja yhdistelemällä saadaan kansainvälisille markkinoille sopivia tuotteita. Alueella on toteutettu huomattava määrä erikokoisia ja eri tavoitteisia hankkeita. Hankkeiden ongelmana nähdään niiden lyhytkestoisuus, mikä ei synnytä kestävää toimintaa tai yhteistyötä. Tämän vuoksi onkin erittäin tärkeää, että alusta alkaen tehdään pitkäjänteisiä suunnitelmia ja sitoudutaan yhteistyöhön.

Ladattavat