Digitaalisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin haasteet ja ratkaisuehdotukset

10.12.2015

Osana Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartan 2015–2025 toimeenpanoa käynnistettiin selvitys digitaalisen matkailumarkkinoinnin- ja myynnistä. Tavoitteena oli selvittää ne syyt/pullonkaulat, miksi matkailuyritykset eivät hyödynnä digitaalisuuden mahdollisuuksia nykyistä enemmän markkinoinnissa ja myynnissä sekä ne osa-alueet, joissa olisi syytä tehdä kansallisia yhteisiä ponnistuksia. Lisäksi tavoitteena oli löytää kilpailukeinot, joilla erottautua kilpailijoista positiivisesti sekä menetelmät, jotka johtavat suomalaisen matkailuelinkeinon siniselle merelle, jossa kasvu ja kannattavuus ovat selkeästi keskimääräistä korkeampaa.

Yrityksille ja matkailuorganisaatiolle toteutetun sähköisen kyselyn ja teemahaastattelujen vastausten perusteella digitaalisessa kanavassa tehdään paljon, mutta tulokset ovat vielä heikkoja. Markkinointi ei ole kohdennettua, se on lyhytjänteistä ja se ei ota huomioon asiakkaan tarpeita. Teoriassa tiedetään mitä pitää tehdä, mutta ei ole riittävästi resursseja eikä osaamista tehdä markkinointia oikein.

Keskeisinä yrityksen kehittämiskohteina pidetään kotisivujen ja oman verkkokaupan kehittämistä. Niin ikään sisältöjen ja sosiaalisen median suunnittelun kehittäminen nähdään tärkeäksi. Vastaajat näkivät, että strategisella tasolla pitäisi olla yhtenäinen valtakunnallinen näkemys.

Alueorganisaatiotasolla haasteena nähtiin asiakastiedon hallinta eri toimijoiden välillä ja matkailuyrityksen ja alueorganisaation vastuiden selkeyttäminen asiakkaan ostopolun eri vaiheissa ja myynnissä.

Matkailumarkkinointi, kuten markkinointi yleisesti, digitalisoituu voimakkaasti kaikkialla maailmassa. Verkkomyynnin ja mobiilikäytön kasvu, online travel agent (OTA)-toimistojen valta, kuluttajistuminen ja suosittelumarkkinoinnin kasvava merkitys sekä analytiikka, markkinoinnin kohdennus ja automaatio ovat esimerkkejä matkailumarkkinoinnin uusista mahdollisuuksista ja haasteista, jotka kansallisessa kehittämistyössä tulee huomioida.

Ehdotus parhaista toimintatavoista, joita kansallisella tasolla olisi tarpeen matkailun digitaalisen markkinoinnin ja myynnin edistämiseksi tehdä tiivistettiin kuuteen osa-alueeseen.

 

Asiakaskokemuksen koordinaatio: Valtakunnan laajuisesti on huolehdittava, että tuotetaan laadukasta asiakaskokemusta, jossa ensisijaisena tavoitteena on saada asiakas ostamaan. Asiakaspolun tulee toimia asiakkaan näkökulmasta yhtenäisesti Visit Finlandin, alueorganisaatioiden ja yksittäisten palveluyritysten kohdalla.

Perusasiat kuntoon: Matkailuyritysten ja alueorganisaatioiden verkkopalveluista löytyi ostamista estäviä puutteita sekä teknisiä ongelmia. Varmistetaan Visit Finlandin verkkopalveluiden asiakaskokemus ja asiakaspolun koordinaatio aluesivuille sekä yksittäisiin palveluihin siten, että asiakkaan polku johtaa aina myyntiin.

Osaamisen kehittäminen: Kaikilla organisaatiotasoilla on tunnistettu osaamistarpeita. Mahdollisuuksia ja työkaluja ei tunneta riittävän hyvin. Lisäksi tietoa parhaista käytänteistä tai verrokkiyritysten kokemuksista ei löydetä.

Sisältö- ja suosittelumarkkinointi: Organisaatioiden tulee aktiivisesti ryhtyä hyödyntämään sisältö- ja suosittelumarkkinoinnin mahdollisuuksia.

Analytiikka ja asiakastieto: Analytiikkatyökalujen tuottaman aineiston analysointi ja sen pohjalta kehityssuositusten tekeminen tulisi olla jatkuvaa, arkipäiväistä toimintaa. Asiakkaista voidaan analytiikan keinoin oppia ja syntynyttä tietoa hyödyntää henkilökohtaisen viestinnän luomiseen.

Yksilöllinen asiakasdialogi: Kuluttajat ovat jo oppineet arvostamaan henkilökohtaista, relevanttia ja oikea-aikaista viestintää niin sähköpostissa kuin verkkosivuilla. Tulevaisuuden haasteena on tarjota yksilöille heille tärkeää ja kiinnostavaa informaatiota kustannustehokkaasti juuri niissä kanavissa, joita he käyttävät.

TEM:n yhdyshenkilö: Elinkeino- ja innovaatio-osasto/Nina Vesterinen, puh. 029 504 7013

 

Ladattavat