Sertifiointeja

Laatutonni Green Start

 • keke_green_startGreen Start on Matkailun edistämiskeskuksen ja Haaga-Perhon matkailualalle räätälöimä suomalainen vastuullisuuskoulutus.
 • Se on päivän kestävä valmennus, joka antaa yritykselle eväät ja työkalut kertoa asiakkailleen kestävistä valinnoista liiketoiminnassaan.
 • Valmennuksen aikana aloitetaan käytännönläheisen toimintasuunnitelman laatiminen ympäristöasioiden ja vastuullisuuden edistämiseksi.
 • Merkin saaminen perustuu koulutukseen.
 • Tähän mennessä 30 matkailualan yritystä suorittanut valmennuksen.
 • Green Start koulutus sisältyy Visit Finlandin Laatutonni Exclusive -tason moduleihin TAI koulutksen voi tilata yritykselle yksittäisenä koulutuksena Haaga-Perholta.Laatutonni Green Startin etuna on, että se on matkailualalle räätälöity ja kattaa vastuullisuuden kaikki osa-alueet. Sen voi suorittaa Laatutonnista riippumatta.

Hanki yrityksellesi Green Start-koulutus täältä.

 

Green Key – majoitusalan ympäristöohjelma

 • keke_green_keyMaailmanlaajuinen, majoitusalan ympäristöohjelma on sertifioinut kansainvälisesti jo yli 2600 kohdetta ja toimii 55 maassa.
 • Green Key -sertifikaatin on saanut Suomessa jo yli 60 majoituskohdetta.
 • Ohjelma on suunniteltu alusta lähtien majoitusalalle, jonka vuoksi se huomioi tehokkaasti alan ominaispiirteet ja on toteutukseltaan käytännönläheinen.
 • Merkki perustuu ympäristökriteereihin, joiden noudattamiseen ja seurannan raportointiin osallistuja sitoutuu.
 • Eri majoitusmuodoille – hotelleille, pienille majoitusliikkeille sekä leirintäalueille ja mökkikylille – on ohjelmassa oma kriteeristönsä.
 • Kriteeristöön on sisällytetty ympäristöasioiden lisäksi myös joitain sosiokulttuurisen ja taloudellisen vastuullisuuden kriteereitä.
 • Green Key -ohjelma on kansainvälisen ympäristökasvatusjärjestön FEE:n (Foundation for Environmental Education) hallinnoima

Green Key etuna on, että se on maailmanlaajuisesti tunnettu majoitusalan ympäristömerkki. Tutustu Green Keyn hakuohjeisiin tästä.

 

Joutsenmerkki

 • keke_joutsenmerkkiJoutsenmerkki on Pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki ja se on Suomen tunnetuin ympäristömerkki.
 • Suomessa ekologinen vastuullisuus on ollut luonnollinen osa yritysten toimintaa jo pitkään, ja merkki on ollut käytössä vuodesta 1990 saakka.
 • Joutsenmerkki-sertifiointi alkoi kulutushyödykkeillä, mutta nyt mukana on myös monia palveluita kuten hotellit, ravintolat ja kongressikeskukset.
 • Tällä hetkellä matkailualalla merkin käyttöoikeus on 21 hotellilla tai majoituspalvelulla, 31 kongressikeskuksella ja 46 ravintolalla.
 • Merkin tavoitteena on edistää kestävää kehitystä. Merkin avulla kuluttajia ja muita ostajia ohjataan valitsemaan ympäristön kannalta viisaasti. Merkin avulla myös kannustetaan valmistajia ja palveluntarjoajia tarjoamaan ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja.
 • Merkin saaminen perustuu elinkaaripohjaisten kriteerien täyttymiseen.
 • Merkin käyttöoikeus on määräaikainen, kuten vaatimuksetkin. Tuotteelle tai palvelulle tulee hakea merkkiä uudestaan aina, kun vaatimuksia tiukennetaan eli tavallisesti 3-5 vuoden välein.

Joutsenmerkki keskittyy pääasiassa ekologiseen vastuullisuuteen.

Tutustu merkin vaatimuksiin ja hae yrityksellesi Joutsenmerkkiä täältä.

 

Green Destination Quality Net (DQN)

GREEN DQN- logo

 • Green DQN® -ohjelma on Matkailun edistämiskeskuksen, Metsähallituksen sekä Haaga-Perhon yhteistyönä syntynyt ympäristöpainotteinen laatuohjelma matkailukeskuksilla ja matkailualueille.
 • Viisi matkailualuetta suorittanut valmennuksen.
 • Ohjelman avulla voidaan vahvistaa imagollista mielikuvaa matkailualueen vastuullisuudesta.
 • Alue saa valmennuksen jälkeen logon käyttöönsä.

Green DQN:n etuna on, että se on matkailualalle räätälöity oma valmennus. Tiedustele alueellesi Green DQN ohjelmaa: Petteri Ohtonen, Haaga-Helia amk, petteri.ohtonen@haaga-helia.fi .

 

Suomen luomumatkailuyhdistys ECEAT -sertifikaatti

 • keke_eceat_suomiSuomen luomumatkailuyhdistys ECEAT (European Centre for Ecological and Agricultural Tourism) Suomi ry edistää ja kehittää ympäristövastuullista matkailua, joka tukee luomuviljelyä, luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää maankäyttöä, kulttuuriperinnön ja -maisemien suojelua sekä maaseudun ekologisia toimeentulomahdollisuuksia.
 • Merkin saaminen perustuu kriteerien täyttymiseen.
 • Mukana 29 matkailuyritystä, jotka täyttävät ECEAT’in kriteerit.

ECEAT‘in etuna on, että se on kansainvälinen matkailualan merkki ja sisältää myös laatuvaatimuksia.

 

ISO 14001 – ympäristöjärjestelmä

 • ISO 14001 on kansainvälinen standardi ja maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmän malli.
 • ISO 14001 auttaa organisaatioita sekä parantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa että osoittamaan ympäristöasioidensa hyvää hoitoa.
 • ISO 14001 -sertifikaatin perustana on puolueettoman auditoijan tekemä tarkastus. ISO 14001 -sertifikaatteja myöntävät sertifiointialan yritykset.
 • ISO 14001 -sertifikaatti on myönnetty yli 300 000 organisaatiolle noin 200 maassa.

ISO 14001 sopii kaikenkokoisille organisaatioille sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Lisätietoja täältä.

 

EMAS (the Eco-Management and Audit Scheme)

keke_emas

 • EMAS (the Eco-Management and Audit Scheme) on kaikille yrityksille ja organisaatioille tarkoitettu vapaaehtoinen ympäristöjärjestelmä.
 • Koostuu kansainvälisen ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardin mukaisesta ympäristöjärjestelmästä sekä ympäristöraportista eli EMAS-selonteosta.
 • EMASiin kuuluu puolueettoman, akkreditoidun tahon tekemä järjestelmän toimivuuden ja raportoitujen tietojen todentaminen.
 • EMAS-rekisteröidyt organisaatiot saavat myös käyttöönsä logon ja sertifikaatin.

Lisätietoja täältä.

 

Ekokompassi

 • keke_ekokompassiEkokompassi on pk-yrityksille ja yleisötapahtumille sopiva ympäristöjärjestelmä
 • räätälöidään yhdessä, sopii kaikille toimialoille
 • tukee ympäristötyössä
 • sisältää 10 kriteeriä, joiden noudattamiseen yritys tai tapahtuma sitoutuu
 • auditoidaan ja siitä saa sertifikaatin
 • pohjautuu kansainvälisiin ympäristöjohtamisen standardeihin sekä vastaaviin pohjoismaisiin järjestelmiin
 • Ekokompassi on saatavilla toistaiseksi pääkaupunkiseudulla, Hyvinkäällä ja Tampereella
 • Ekokompassi on käytössä 50 matkailu- ja ravintola-alan toimijalla sekä tapahtumalla ja tapahtumapaikalla

Lisätietoja täältä.

 

EU-kukka – EU ympäristömerkki

 • keke_eu_kukkaEU-ympäristömerkkijärjestelmä on osa Euroopan yhteisön kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevaa politiikkaa. Merkki luotiin vuonna 1992 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella. Järjestelmä kattaa pääasiassa tuotteita, mutta myös joitain palveluita.
 • Jokaisessa maassa on oma organisaationsa valvomassa merkin käyttöä ja osallistumassa merkin kehitystyöhön. Suomessa merkintää hoitaa Ympäristömerkintä.
 • Suomessa kaksi hotellia on sertifioitu (9/2017).
 • Järjestelmän tarkoituksena on edistää sellaisten tuotteiden myyntiä, joiden ympäristönsuojelullinen taso on korkea. Tätä varten vaatimukset, jotka tuotteiden on täytettävä, perustuvat yhteisön markkinoilla saavutettuun parhaaseen ympäristönsuojelulliseen tasoon. Tavoitteena on, että vain 10–20 % merkin soveltamisalaan kuuluvien tuoteryhmien tuotteista täyttää vaatimukset.

Merkin saantia on rajoitettu, mutta se takaa asiakkaalle erittäin tiukalla seulalla sertifioidun ympäristöystävällisen kohteen. Tutustu merkkiin

 

Green Office on WWF

keke_green_officeGreen Office on WWF Suomen vuonna 2002 kehittämä kevennetty ympäristöohjelma, joka ohjaa käytännönläheisesti toimiston tavoittelemaan ekologisen jalanjälkensä pienentämistä ja kasvihuonekaasupäästöjensä vähentämistä.

 

Lisätietoja täältä.

 

ETIS The European Tourism Indicator System Tool kit for Sustainable Destinations

 • Euroopan komission toimesta luodut seurantaindikaattorit alueiden omatoimiseen kestävän kehityksen edistämiseen.
 • Indikaattorit luotu paikallisesti toteutettavaa ja johdettavaa prosessia varten kestävän matkailukohteen kestävyyden seurantaan, hallinnointiin ja kestävyyden tason nostamiseen.
 • Indikaattoreita pilotoitu 104 destinaatiossa, 20 maassa. Pilottialueena ollut myös 2 suomalaista aluetta. Nyt alkanut 2. pilottivaihe (Suomi ei mukana).
 • FEST (The Foundation for European Sustainable Tourism) on luonut projektinhallintametodin PM4ESD, jonka avulla kestävän kehityksen projekteja ja indikaattoreiden seurantaa voidaan toteuttaa matkailukohteissa.
 • Tutustu ETISin suomenkieliseen työkalupakettiin kestäville matkailukohteille tästä: ETIS opas

 

2.5.2018